Universell utforming av nærskolen

10.01.2019

På forsommeren 2018 publiserte Bufdir «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. 


BildetGlassmarkering, skilt med taktile punktskriftløsninger. Fra Langseth skole, Stavanger (Foto: Solvangs Dekorbyrå).

I Norge har alle barn rett til å gå på sin nærskole. Men fremdeles er mange skoler utilgjengelige for barn med funksjonsnedsettelser. Veikart - Universelt utformet nærskole 2030 er et forslag til regjeringen om hva som bør gjøres for at alle grunnskoler blir universelt utformet innen 2030.

Å være del av sitt nærmiljø og det lokale læringsmiljøet kan ha stor betydning for elevenes utvikling og livskvalitet. Nærskoler ivaretar mange funksjoner. Manglende tilgjengelighet for nærskoler kan hindre deltakelse i kultur og idrettsaktiviteter, i valg og i sosiale sammenkomster. En universelt utformet nærskole vil derfor ha betydning for en stor del av befolkningen.

Pr. i dag finnes det ikke en total oversikt over hvor stor andel av skolene som er universelt utformet. Det er opp til den enkelte kommune hvorvidt de kartlegger status i sine bygninger, hvordan de gjør det, og i hvilket omfang, noe som fører til sprikende nasjonale tall, og vanskeligere å prioritere på lokalt nivå. 

I veikartet er det lagt opp til at kommunene skal kartlegge sine skoler innen 2022. For å sikre sammenlignbare målinger bør dette gjøres gjennom en standardisert kartleggingsprosess. Dette vil også gjøre det mulig for kommunene å sammenligne seg med hverandre, og på den måten bidra til et ekstra løft, skriver Bufdir på sine nettsider.

Barne- og likestillingsdepartementet har mottatt rapportene fra Bufdir, men departementet har foreløpig ikke har gjort vurderinger av innhold og eventuell oppfølging.