Kreative rom, eller rom for kreativitet

10.01.2019

Masteroppgave (2018) fra Johanne Pedersen Tvedt om hvordan rom for kunst og håndverk utformes i ungdomsskolen.


Bildet: Illustrasjonsfoto

Fysiske rammer er en viktig forutsetning for gjennomføring av undervisning, og kunst og håndverk er et praktisk fag som krever spesialutstyrte rom og verksteder. Formålet med forskningsoppgaven har vært å belyse i hvilken grad rom for kunst og håndverk blir tilrettelagt for undervisning i samsvar med læreplanverket.

Oppgaven er utført gjennom en litteraturstudie og en casestudie. For å finne hvilke føringer som legges for utforming av dette arealet er læreplanverket for Kunnskapsløftet analysert. Areal- og funksjonsprogram fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kommune er studert, i tillegg til plantegninger fra ni ungdomsskoler i fire av kommunene.

Analyse av areal- og funksjonsprogram fra kommuner og plantegninger fra ni ulike skoler, viser at det er bred enighet rundt hvilke rom avdeling for kunst og håndverk skal inneholde, og hvilke aktiviteter det skal tilrettelegges for. Alle de studerte skolene har flerbruksrom for aktiviteter som tekstil og tegning, verksted for tre og metall, maskinrom og rom for keramikk. Det er samtidig bare to av skolene som har tilgang i til datamaskiner i avdelingen. Dette tyder på at utformingen av arealet baseres vel så mye på tradisjoner, som føringer fra læreplanen.

Resultatene i forskningsoppgaven viser at rom for kunst og håndverk i de undersøkte skolene er tilrettelagt for å gjennomføre praktisk undervisning, men at digital kompetanse ikke prioriteres i samme grad. Den viser også at læreplanen legger få føringer når det gjelder hvilke praktiske aktiviteter det skal tilrettelegges for, noe som gir frihet ved valg av utforming. Dette kan gi skoleeiere mulighet til å begrense arealet til et minimum, noe som
kan gå utover den praktisk-estetiske opplæringen til elevene.

(Teksten er utdrag fra presentasjon på brage.bibsys.no)

«Jeg reagerer litt på at vi har brukt såpass mye midler på å skape denne skolen og så er den ikke optimal for undervisning. Det er lagt mer vekt på hvordan det skal se ut enn det faktisk funksjonelle i seg selv»

Intervjuobjekt 1

Send oss en henvendelse