Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

08.04.2019

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka av Hilde Dehnæs Hogsnes, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.


Barn møter både skolen og SFO med bakgrunn i sine tidligere erfaringer, og det er barnehagelæreres, grunnskolelæreres og SFO-ansattes ansvar å legge til rette for at barna får overføre sin kompetanse i møte med nye miljø.

Et av kapitlene i boka handler om hvordan barna opplever sammenhenger i form av fysisk miljø. Når barna slutter i barnehagen og begynner i skolen, møter de et nytt fysisk miljø. I denne sammenhengen er det viktig at barna får mulighet til å gjøre seg kjent på skolen og SFO på forhånd.

«Rommenes utforming forteller mye om hva som forventes av barna i form av aktivitet og deltakelse» skriver  Hogsnes. Et klasserom med pulter der hver elev har sin egen arbeidsplass signaliserer en forventning om selvstendig, individuelt arbeid, mens pulter satt sammen til gruppebord med plass til flere barn signaliserer en forventning om samarbeid.

Hogsnes viser til en undersøkelse fra 2018 (Becher, 2018). Her ble det vist til at organisering av pulter og stoler i klasserommene er så dominerende at det kan medvirke til en mer instrumentell pedagogikk der det forventes at barna sitter stille på plassen sin. Becher konkluderer med at slike klasserom er lite tilpasset behovene for skolestartere.

I overgangen til skole, er det oftest SFO barna først blir kjent med. Hogsnes mener at SFO-ledere derfor har en viktig oppgave i å trygge barn før skolestart. Hun peker også på flere likheter mellom miljøet barna kjenner fra barnehagen, og det de møter i SFO, og disse likhetene kan knyttes til fysiske miljø. Likheter og sammenhenger mellom barnehage og SFO kan bidra til å trygge skolestarterne og sikre gode overganger.

Hogsnes tar til orde for at det må legges bedre til rette for lek i skolen. Hun peker også på at prosjektarbeid, der rommene er organisert for lek og fellesaktiviteter, kan være arbeidsmetode som bidrar til at barn opplever sammenhenger i overgangen mellom barnehage og skole.

Boka retter seg mot barnehagelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning.


Hilde Dehnæs Hogsnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge.

Send oss en henvendelse