Allsidig uteområde for skole og nærmiljø

08.04.2019

Nye Knarvik barneskole i Lindås kommune nord for Bergen åpner i mai 2019, men allerede en måned før bygget tas i bruk er uteområdet gjort tilgjengelig for store og små i nærmiljøet.


Prosjektfakta:

Prosjektnavn: Nye Knarvik barneskole
Beliggenhet: Knarvik, Lindås kommune
Byggeår/ferdigstilt: 2019
Landskapsarkitekt
: Norconsult, Bergen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Monstad
Kategori: Skoleanlegg (1-7)
Dim. elevtall: 450
Areal/størrelse: 30.000 m2 BTA
Entrepenør: Skanska

Den nye barneskolen i Knarvik ligger nord for sentrumsområdet. Det er gode solforhold på tomten, og fra to koller er det god utsikt både mot fjord og fjell.
Tilkomst, parkering og varelevering foregår på nordsiden av bygget. Sykkelparkering for elever er lagt til samme området, men godt skjermet fra annen trafikk. Leke- og oppholdsarealet er etablert på sørsiden av skolebygget.

Tomtens naturkvaliteter gir gode betingelser for barnas lek, fysisk aktivitet, sosialt samvær og læring ute. Store deler av naturkvalitetene er bevart gjennom prosjektet. Dette gir uteområdet ekstra fine kvaliteter og komplimenterer andre deler av skoleanlegget som er etablert med lekeapparater med sikre og jevne underlag, utformet slik at de skal være tilgjengelige for alle.
Flere steder er det opparbeidet gangvei gjennom naturområdene, slik at også disse er gjort tilgjengelig for flest mulig.

Skolegården er utformet med rektangulære tversgående flater som gjør at den trange dalen oppleves videre. Terrengnivået på de tversgående flatene er hevet i forhold til eksisterende terreng, og gir mulighet for en bedre kontakt i skoleanlegget. Dette har vært en viktig premiss med mål om å oppnå en god utnyttelse av tomten til bruk for varierte typer lek og opphold.

Skolens uteområder har god forbindelse til idrettssalen og videre ut av anlegget til idrettsparken i nord. Skolens elever kan bruke alle deler av skolens anlegg ute, men det utformes med tanke på en overordnet soneinndeling.


 "Med sin beliggenhet på høydedraget midt i Knarvik ligger skolen flott til i landskapet. Bygget er plassert slik at de beste områdene på tomten forblir uteareal".

Fra prosjektbeskrivelsen, Skanska


 

Lekeområde for småskoletrinn

Skoleanleggets mest skjermete, lune og solrike område utformes spesielt for skolens yngste elever. Området har umiddelbar nærhet til denne gruppens elevinngang slik at de minste elevene ikke er avhengig av å passere eldre elever for å finne egnet sted for lek. Med umiddelbar kontakt til kollen i vest inviteres de yngste elevene også videre ut i naturområdet. 

Lekeområde for mellomtrinn

Elevene på mellomtrinn får også lett tilgang til naturområde ved at en del av lekeutstyret som er spesielt egnet for dem etableres i del av naturområdet mot nord-vest. Lekeapparater som taubane og tarzanløype leder elevene videre ut i naturområdet.
Anlegg for klatrelek og ballaktivitet med basket og fotball inviterer til høyt aktivitetsnivå og etableres i sør, lengst unna skolebygget. Her inviteres til høy aktivitet som også kan fungere godt når området blir mer skyggefullt senere på dagen. Det er tatt hensyn til naboer i sør ved at ballbanen er etablert med tosidig betongmur som et støydempende tiltak, i tillegg til at skolens anlegg for lek etableres med avstand til disse.    

Uteskole

Flere steder i uteområdet er det er lagt til rette for å læringsøkter for grupper i ulike størrelser. Amfitrinn mellom de rektangulære flatene vil fungere godt som samlingssted. Den brede trappen opp mot kollen i vest kan også være et fint samlingssted for korte fellesgjennomganger eller beskjeder.
Naturområdene er godt egnet for undervisning ute. Ytterst på kollen i øst er en del av kollen gjort tilgjengelig for alle, her er det montert arbeidsbord som kan nyttes som forskerstasjon, gjerne tilknyttet naturfag. En utebod er plassert her. Den vil også fungere som leskjerm for del av dette området. 

Bilder fra uteskoleområdet på kollen i øst, tilrettelagt med arbeidsbord og god tilkomstvei.

Vannlek

Mellom flatene i skolegården er det laget til fall som samler overflatevann i vide plasstøpte renner. Rennene føres gjennom terrasserte nivå slik at det rennende vannet vil tilføre anlegget lyden av rennende vann.

Ved ballbanen føres vannet i rør under banen og med utløp nedenfor banen. Vannet samles i et nytt bekkeløp som etableres med blokker av naturstein på det bratteste partiet.

Skoletomten 

Oppgitt areal for hele skoletomten er 30.000 m2. Dette inkluderer, plass for avsetting/henting, gangvei, fotavtrykk skolebygg og leke- og oppholdsareal. Av det totale tomtearealet utgjør opparbeidet leke- og oppholdsareal, i skolegården og i naturområde, ca 16.050 m2.


Se også:

 

Send oss en henvendelse