Drift og vedlikehold av skoler

27.06.2019

Mange skoler har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. NTNU og NAAF har nå gått sammen om et felles initiativ for å bidra til at ettersyn og vedlikehold kan gjennomføres med enkle midler for å oppnå helsemessing tilfredsstillende inneklima og bedre læringsmiljø.


Om prosjektet:

FDV - Viktig for helse og læringsmiljø

Dette blir et toårig prosjekt ledet av en liten prosjektgruppe som vil lede en arbeidsgruppe, søke innspill fra en referansegruppe og godkjenning av arbeidsplaner fra en styringsgruppe. Prosjektgruppen vil bestå av Astma- og Allergiforbundets fagsjef på inneklima, miljørettet helsevern og HMS, Kai Gustavsen samt NTNU professorene Hans Martin Mathisen og Guangyu Cao. De skal planlegge aktivitetene og framdriften samt sørge for gjennomføring og rapportering. 

Prosjektet skal utarbeide en praktisk nettside med beskrivelse av gjøremål som har betydning for helsen til ansatte og elever. Nettsiden organiseres slik at skoleleder og støtteapparat (drift og vedlikehold) kan bruke den som et støtteverktøy i skolens daglige drift. Et verktøy skal være til hjelp når tilfredsstillende inneklima og luftkvaliteten skal sikres. 

FDV - Viktig for læringsmiljø og helse

Det er godt dokumentert at inneklima er viktig for folks helse og at et dårlig inneklima kan gi alvorlige helseplager for den enkelte. Vanlige plager ved dårlig inneklima er gjentagende luftveisinfeksjoner, forverring av astma, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne, nese og hals. I tillegg får mange generelle plager som hodepine, unormal tretthet, samt nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne. Personer med astma, allergi og annen overfølsomhet er spesielt sårbare, og særlig barn og unge, men dårlig inneklima vil kunne gi plager i større eller mindre grad for de aller fleste av oss. Det er også godt dokumentert at dårlig inneklima kan medføre redusert produktivitet og læring.

Skal utvikle et web-basert vertøy

Prosjektgruppen har til hensikt å tvikle et web-basert verktøy basert på kjent kunnskap om sammenheng mellom bygning, helse og inneklima. For generell kartlegging vil verktøyet inneholde forslag til spørreundersøkelser og hvordan disse skal håndteres. Dette omfatter blant annet anonymisering og lagring/sletting av data. Det skal henvises til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Web-verktøyet vil inneholde en egen modul hvor måledata kan registreres og resultater bli tilgjengelig slik at de kan brukes i internkontrollsystemet.

Med dette verktøyet ønskerprosjektgruppen å gi ledere i skoler, ansatte innen støtte­apparatet (vaktmester og renholder), FAU/SU og foreldre et hjelpemiddel til å drifte og vedlikeholde bygninger og installasjoner for å bedre inneklimaet i skoler. Dette vil medvirke til bedre helse og gi lavere kostnader for samfunnet.

Prosjektet starter opp høsten 2019. Nærmere info vil bli gjort tilgjengeling på NAAFs nettsider: www.naaf.no 
Prosjektet støttes med midler fra Ekstrastiftelsen.