Inkluderende design i skoler og barnehager

02.09.2019

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt inkluderende.


Onny Eikhaug

Bildet: Fra interaktiv paviljong i regi av DOGA, London Design Biennale (Foto: Ed Reeve)

Over hele verden lovfestes nå inkluderende design i nye bestemmelser, og det kommer stadig nye forskrifter og standarder for å sikre at lovene håndheves. Det er viktig at disse reglene tas på alvor for å hindre diskriminering og ekskludering.

Onny Eikhaug er leder av det nystartede selskapet Innovation for All AS og president i EIDD Design for All Europe. Hun var i 13 år Programleder Design for alle i Doga (Design og arkitektur Norge) med ansvar for senterets satsing og aktiviteter innen inkluderende design og universell utforming. Onny Eikhaug kommer for å snakke om, og inspirere i forhold til inkluderende design på årets konferanse.

Eikhaug startet opp og ledet i perioden 2005 - 2018 et nyskapingsprogram for å fremme anvendelsen av en brukerfokusert, inkluderende designmetodikk som en effektiv strategi for innovasjon. Sentralt i programmet stod kunnskapsspredning, kompetanseutvikling og synliggjøring, med et spesielt fokus på designprosjekter med private og offentlige virksomheter, samarbeid med myndigheter, forskning og utdanning. Aktivitetene omfattet planlegging og gjennomføring av seminarer, workshops, kurs og internasjonale konferanser, utvikling av metoder og verktøy samt bygging av nasjonale og internasjonale nettverk pa? omra?det.

På oppdrag for Barne,- likestillings og inkluderingsdepartementet i 2011, hadde hun ansvaret for å utvikle og etablere Innovasjonsprisen for universell utforming for å løfte frem pionerene og forbildeprosjekter til inspirasjon og dokumentasjon av verdien av en Design for alle strategi.

Eikhaug skriver, publiserer og foreleser både i Norge og internasjonalt og arbeider tett sammen med aktører i næringslivet, designbransjen, utdanningsinstitusjoner, forskning og offentlige myndigheter. Hun er ansvarlig for bøkene Innovating with People – The Business of Inclusive Design og Innovating with People – Inclusive Design and Architecture der utvikling av nye verktøy, metoder og prosess har staått sentralt.


  • Onny Eikhaug blir å se og høre i plenum på konferansens første dag, tirsdag 22. oktober kl. 11.00
    (Merknad: Dette er endret i forhold til første programutkast)