Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

03.09.2019

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger i disse dager frem en ny nasjonal bibliotekstrategi sammen. Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner.


Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere.

Betydningen av gode skolebiblioteke blir fremhevet i strategiplanen. I kapittel 3.3. står det følgende om skolebibliotek:

Skolen og bibliotekene har et felles samfunnsoppdrag blant annet når det gjelder kunnskapsformidling, informasjonskompetanse, lesing og leseglede. Skolebibliotekene skal være særskilt tilrettelagt for skolen. Det følger av forskrift til opplæringsloven at elevene skal ha tilgang til skolebibliotek. Skolen skal ha et skolebibliotek med mindre tilgangen til bibliotek er sikret gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikke ligger i skolens lokaler, skal være tilgjengelig for elevene i skoletiden slik at biblioteket kan brukes aktivt i opplæringen på skolen.

Flere av tiltakene som følger av den nye strategien omhandler skoler og skolebibliotekene. Blant annet:

  • Nasjonalbiblioteket skal utvikle nettsider for Kartsenteret som også vil inneholde opplegg skoler kan bruke i undervisning.
  • Nye samarbeidsformer mellom skolebibliotek og folkebibliotek
  • Ansvaret for å hente inn statistikk om skolebibliotek skal overføres fra Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet.
  • Nasjonalbiblioteket skal synliggjøre Det flerspråklige biblioteks generelle tilbud overfor skolebibliotekene.
  • Nasjonalbiblioteket skal opprette et nettsted for formidling av Nasjonalbibliotekets samling til elever i ungdomsskolen.
  • Nasjonalbiblioteket skal sette i gang prosjekter knyttet til oppsøkende bibliotekvirksomhet for å nå frem til nye brukergrupper/lesere, blant annet i skolen.
  • Norsk kulturråd skal etablere et pilotprosjekt for skolebibliotek i innkjøpsordningene.
  • Utdanningsdirektoratet lyser ut tilskudd til skolebibliotek, og satsingsperioden utvides med to år; fra 2021 til 2023.

Hele tiltakslisten er tilgjengelig på side 10 og 11 i strategiplanen.

Rom for demokrati og dannelse

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023