Lek og læring i uteområdet

17.09.2019

Uteområdet i barnehagen og i skolen er en viktig arena for blant annet lek, læring, sosialisering og fysisk aktivitet. Men hva er det som kjennetegner et godt uteområde for barn med ulike interesser og i ulike aldersgrupper? 


 

Trond Løge Hagen (Foto: dmmh.no)

Trond Løge Hagen er ansatt ved DMMH på seksjon for fysisk aktivitet og helse. Han har fagbakgrunn innenfor idrett, biologi og pedagogikk. Han har blant annet hovedfag i biologi, men fikk kompetanse og interesse for å jobbe med barn etter å ha jobbet med et større EU-prosjekt om barn og barneidrett. 

Gjennom sitt arbeid ved DMMH har og er Trond Løge Hagen særlig opptatt av det fysiske utemiljøet i barnehager. I 2015 publiserte han en forskningsrapport som tok for seg nettopp dette med barns lek i uteområdet sett i lys av utforming og ansattes pedagogiske praksis. Målet med denne studien var å forske på hvordan barn tar i bruk barnehagens uteområde til lek, og hvordan ulike faktorer som omhandlet utforming og innhold av komponenter i lekemiljøet påvirket leken.

Resultatene viste at uteområdets installerte lekeapparater var av mindre interesse for barna. Barna foretrakk i større grad varierte og uforutsigbare lekemiljø hvor de selv kunne påvirke miljøet, og gjennom dette skape sin egen fantasilek med bruk av udefinerte elementer som pinner, steiner og andre tilgjengelig løsmaterialer. 

På konferansen vil Hagen blant annet orientere om eget forskningsprosjekt knyttet til barnehagens uterom. Barnehagen har i større grad enn skolen tradisjon for å benytte uteområdet som en pedagogisk arena, og det er her Hagen gjennom sitt arbeid har hatt fokus. En del funn og tema vil imidlertid lett kunne la seg overføre til grunnskole, og da særlig i forhold til småtrinnet og SFO.


Trond Løge Hagen blir å se og høre i parallellsesjon på konferansens andre dag, onsdag 23. oktober kl. 09.10 i sesjon 4 (Merknad: Dette er endret i forhold til første programutkast).


 

Trond Løge Hagen

Førstelektor, Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning
Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Studieprogramleder Natur og friluftsliv

Underviser i fysisk aktivitet og helse, friluftsliv og naturfag tilknyttet barnehagelærerutdanning, natur og friluftsliv