Standardprogram for skoler og barnehager

18.09.2019

I 2017 utarbeidet Asker kommune nytt Standard rom- og funksjonsprogram for skolebygg. Hensikten med Standard standardprogrammet er å angi rammene for et nytt skoleanlegg og hvilke funksjoner anlegget skal romme for å gi et godt tilbud til elever, ansatte og nærmiljø.


Standard rom- og funksjonsprogram for skoleanlegg, Asker kommune 2017 

Illustrasjon: Nye Risenga ungdomsskole i Asker, ferdigstilles uke 40 2020 (NSW Arkitektur).

Den overordnede målsetningen er at formålsbyggene i Asker kommune skal være fremtidsrettede bygg som gir optimale forutsetninger for god tjenesteutøvelse, samt dekker de definerte behovene til befolkningen i dag og i framtiden. Dette gjelder både bygningsmessig kvalitet, arealeffektivitet og rom- og funksjonsprogram. Dette er viktig for å sikre at innbyggerne tilbys lik kvalitet, og ikke minst at planleggings- og gjennomføringsfasen effektiviseres.

Det er gjort vedtak om flere føringer som skal ligge til grunn for utviklingen av standard kravspesifikasjoner for ulike formålsbygg i kommunen. For skoler er det i tillegg vedtatt krav i forhold til sambruk av arealer og størrelser på flerbrukshaller.

Den første versjonen av Standard rom- og funksjonsprogram for skoleanlegg gjelder for en 6 parallell ungdomsskole. Det arbeides nå med tilsvarende areal- og nærhetsprogram for barneskole og barnehage, men disse er enda ikke politisk vedtatt.


Parallellsesjon 2, onsdag 23. oktober kl. 9.10

Askers nye standard for arealer og funksjoner i grunnskoler og barnehager med eksempler.

  • Marit Eikemo, Siv.ing. Rådgiver Eiendom, Asker kommune

  • Mona Wold, Rådgiver, Asker kommune