Uteområde for skole og barnehage

19.09.2019

I 2018 kunne elever i Vågsøy kommune endelig ta i bruk nye Vågsøy ungdomsskole. Ikke lenge etter kunne de også ta det flotte uteområdet i bruk.


Sagt om uteområdet ved Vågsøy ungdomsskole:

Uteområdet stimulerer til aktivitet og sosial deltaking, og blir det «råaste uteområdet i fylket»

(sitat Atle Skrede, Sogn og fjordane fylkeskommune). 

Bilder: Fra uteområdet ved Vågsøy ungdomsskole

I 2003 utga Helsedirektoratet rapporten «Skolers utearealer, om behovet for arealnormer og virkemidler» (Helsedirektoratet 2003 S 1130). Rapporten munnet bl.a. ut i konkrete anbefalinger om størrelsen på utearealet, ved henholdsvis eksisterende og nye skoleanlegg, forslag til utforming av anleggenes innhold, samt innpassing i lover og forskrifter og økonomiske virkemidler. Det er etter den tid ikke kommet nye anbefalinger eller krav fra sentralt hold til utforming av skolens utearealer, heller ikke for barnehager.

På initiativ fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet ble det derfor satt i gang en landsdekkende studie av utearealene i norske skoler og barnehager. Hvilken betydning har uteområdene for barnas helse?
Ansvarlig for gjennomføringen har vært Institutt for landskapsarkitektur ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med professor Kine Halvorsen Thorén som prosjektleder.

Prosjektet har omfattet tre hovedelementer:

  1. Systematisk gjennomgang av forskning nasjonalt og internasjonalt som eventuelt kan si noe om sammenheng mellom barns helse (i vid forstand) og størrelse/ utforming av skolers og barnehagers utearealer
  2. Oversikt over arealkrav i et utvalg av land vi kan sammenligne oss med
  3. Beste praksis i Norge fra overordnet strategi til utforming og drift av arealene. Fem norske kommuner fra nord til sør i landet inngår i denne delen av studien.

Vågsøy kommune var en av kommunene som deltok i prosjektet, sammen med Oslo, Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Leder for kulturavdelingen i kommune, Odd Gunnar Myhre, har hatt en sentral rolle i planleggingen av uteområdet ved nye Vågsøy ungdomsskole. Skolebygget ligger på en skrånende tomt og de ulike aktivitetsområdene er fordelt rundt på hele uteområdet. Uteområdet er i bruk både på dagtid og som nærmiljøanlegg på ettermiddagstid og helger. Nærmiljøanlegget er delfinansiert med spillemidler.

Odd Gunnar Myhre og folkehelsekoordinator Birte Sandal kommer til konferansen for å fortelle om erfaringer man har gjort deg i Vågsøy kommune i forhold til blant annet elevmedvirkning i planleggingsfasen, spillemidler, utfordringer knyttet til tomt, om NMBU-prosjektet m.m.

Se også:


Odd Gunnar Myhre og Birte Sandal  blir å se og høre i parallellsesjon 4 på konferansens andre dag, onsdag 23. oktober kl. 10.10. Tittel på foredraget er:

  • Spillemidler til gode uteområder for skole og barnehage.