Veikart for universelt utformet nærskole

26.09.2019

Veikart - Universelt utformet nærskole 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030.


Sigrid Hestnes er utdannet førskolelærer med videreutdanning i veiledning. I dag er hun Pedagogisk Rådgiver hos Norconsult med over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter i barnehage. 

Skolen er et viktig fokusområde for arbeid med universell utforming. Mange av grunnskolene har dårlig tilgjengelighet, og dette fører til at flere barn ikke får gått på nærskolen. Samtidig kan manglende tilgjengelighet medføre at enkeltelever utløser store kostnader for kommunen når de skal begynne på skolen. Dette kan være utfordrende nok for kommunen, men også svært belastende for dem det gjelder og deres familier.

Nærskoler ivaretar mange funksjoner. Manglende tilgjengelighet for nærskoler kan hindre deltakelse i kultur og idrettsaktiviteter, i valg og i sosiale sammenkomster. En universelt utformet nærskole vil derfor ha betydning for en stor del av befolkningen.

Universell utforming av skolen kan omhandle mange ulike forhold; fra bygningsmasse, til pedagogikk og digitale læringsressurser. Bufdir så at det var viktig å finne et nivå på veikartarbeidet der det var mulig å favne de sentrale aktørene på feltet og komme med konkrete tiltak. Derfor ble tematikken snevret inn, og man valgte å fokusere på fysisk tilgjengelighet i skolebygg og -anlegg.

Sigrid Hestnes var med i arbeidsgruppen som utformet veikartet. På konferansen vil hun orientere om bakgrunnen for veikartet, status per i dag, milepæler og veien videre.

I konferanseprogrammet:

Onsdag 23. oktober, parallellsesjon 5, kl. 09.10 - 09.50
Veikart for universelt utformet nærskole


Les også: