Glommasvingen skole, Sør-Odal kommune

05.11.2019

Glommasvingen skole i Sør-Odal kommune stod ferdig og ble tatt i bruk til skolestart høsten 2019, og er en 1-10 skole for alle elever i kommunen. Bruk av treverk er et gjennomgående tema i bygget, og gjenspeiler skolens beliggenhet i «de dype skoger» i innlandsfylket Hedmark.


Korte fakta:

  • Navn: Glommasvingen skole
  • Sted: Skarnes, Sør-Odal kommune
  • Skoletype: Barne- og ungdomsskole
  • Hjemmeside: sor-odal.kommune.no
  • Dimensjonerende elevtall: 900
  • Ferdigstilt: 2019
  • Bruttoareal: 9300 m2 (inkl. flerbrukshall)
  • Arkitekt: L2 Arkitekter
  • Landskapsarb.: Dronninga Landskap
  • Programmering: Norconsult

Det nye skolebygget er dimensjonert for 900 elever, og 360 elever i SFO. Bygget har et areal på 9300 BRA, fordelt på to plan. I tillegg har anlegget en flerbrukshall og et uteområde på over 30 mål. Her er det tilrettelagt for mange ulike aktiviteter tilpasset ulik alder, og et mål om at området skal benyttes også utenom skolens åpningstid.

Skolens hjerte

Skolens hjerte inkluderer administrasjon og kantineområde i tillegg til en multifunksjonell samlingsarena med amfi, med direkte tilkomst til musikkavdelingen. Amfiet er utformet i vinkel, og har dermed god arealutnyttelse, og kan fungere som lokal møteplass på kveldstid, for eksempel til bygdekino. Fra skolens hjerte er hvert hovedtrinn organisert i sin egen fløy, noe som gir tilhørighet og trygge rammer for elevene. Gulv og møbler i alle trinnfløyer har egne farger og gjør det enkelt for elever og ansatte å orientere seg. Hvert trinnareal har ulik møblering, med henblikk til alderstrinnene.

Læringsarealer

Tvert enkelt årstrinn disponerer et eget hjemmeområde med klasserom, grupperom og et fellesareal. Felelsarealene er variert møblement for varierte aktiviteter og sosialt fellesskap i elevenes pauser. Innganger og elevgarderover er desentralisert, slik at elevene kommer direkte til sine områder.

Skolen har god tilgang til spesialutstyrte læringsarealer for musikk, mat og helse der barnetrinnet og ungdomstrinnet disponerer hvert sitt skolekjøkken, kunst og håndverk samt naturfag.

Fellesskole for hele kommunen

Prosjektet har vært en omfattende prosess, som innebar en sammenslåing av kommunens seks grunnskoler. Fire grendeskoler og de sto skolene på Skårnes (barneskolen og ungdomsskolen), ble samlet under samme tak. Seks skolekulturer ble én. Prosjektet har vært organisert under to prosjektledere, én for bygg, og én for tjenesteutvikling, noe som har vært fundamentalt for mest mulig smertefrie skolenedleggelser og etablering av ny skolekultur.
Norconsult avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling var engasjert både i forbindelse med strukturutredningen i tidligfasen av prosjektet, samt i selve utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet. Underveis i planleggingen av den nye skolen har det vært stor grad av brukermedvirkning der også elevene har bidratt med mange innspill både på kunst, fargevalg og funksjon i form av møbler med mer.

Kunstnerisk utsmykning

Kunst har vært en stor del av byggeprosjektet, og det har vært nedsatt et eget kunstutvalg. Trappeløpene i hvert trinnområde har kunstverk tilpasset respektive alderstrinn. I tillegg er klatreveggen tilknyttet flerbrukshallen bekledd med et storslagent kunstverk av kunstneren Jenny Alnæs, kalt «skogen synger», en collage i naturgrønne farger, illustrasjon av Glommasvingen, og et rådyr. Ved skolens inngangsparti er et tilsvarende kunstverk av den lokale «åa». Kunstverkene er helt i stedets ånd, og forankrer brukernes identitet og felles stedstilhørighet.

Skolen er bygget i massivtre furu, også innvendige flater er i stor grad eksponert av massivtre, noe som gir et godt inneklima og et solid og robust uttrykk. Skolebygget har passivhusstandard, og er BREEAM-sertifisert i klassen «Very Good». Anlegget er videre koblet til fjernvarmeanlegget like ved, og har solcelleanlegg på taket.

Skolens uteområde

Uteområdet er stort og variert opparbeidet og inndelt i soner rundt hele bygget. Her er det god plass for frilek, det er tilrettelagt for mer rolige, sosiale soner, det er etablert baner for fotball, basket, og sandvolleyball. I tillegg er her scate-bane, bordtennisbord og en rekke lekeapparater.

Bildet under: Fra skolens uteområde mot idrettshallen (Foto: Linda Rostrup)