Landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

28.11.2019

Statens helsetilsyn har for 2019 gitt landets fylkesmenn i oppdrag å gjennomføre tilsyn med utvalgte kommuner og deres arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 


Fylkesmannen skal føre tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

• Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
• Oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
• At risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det gjennomføres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
• At tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og skoleelevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

En rapport med oppsummering av funnene vil bli publisert av Statens helsetilsyn tidlig i 2020. Rapporten blir tilgjengelig på www.helsetilsynet.no.