Fra 2020 omlegger Utdanningsdirektoratet sitt arbeid med fysisk læringsmiljø

19.12.2019

Direktoratet er i gang med å bygge opp en egen side om fysisk læringsmiljø på udir.no. Universell utforming vil være et av flere temaer på denne siden. Utviklingen skjer i samarbeid med relevante aktører som blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 


Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø avvikles ved utgangen av 2019. Norconsult har de siste årene vært leverandør av denne tjenesten.

Nettsiden http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/ vil fortsatt være tilgjengelig, men vil ikke bli oppdatert etter 31.12.2019. Filmene som rådgivningstjenesten har produsert vil fortsatt være tilgjengelig på YouTube. Rådgivningstjenestens svartjeneste vil ikke videreføres, og avvikles fra 31.12.2019.

Bakgrunn for omleggingen

Ved behandling av statsbudsjettet for 2002 innførte Stortinget en statlig finansieringsordning der kommuner og fylkeskommuner skulle få kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. Regjeringen besluttet å etablere en egen rådgivingstjeneste for skoleanlegg for å bidra til at midlene ble utnyttet på en best mulig måte. Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å utvikle tjenesten. Fra 2012 ble tjenesten utvidet til også å omfatte barnehageanlegg.

Ordningen ble avsluttet i 2008, men startet opp igjen i 2009, for perioden 2009 t.o.m. 2016.