Hvordan lage et godt lydmiljø?

11.11.2014

En arbeidsgruppe med representanter fra det audiologiske fagmiljøet i Norge har laget en liste med praktiske tiltak for hvordan man kan skape et godt lydmiljø i barnehager og skoler.Tiltakene handler om hvordan man fysisk bør tilrettelegge bygninger og rom, men også om hva som kjennetegner god praksis og kommunikasjon i det daglige. Tiltakene skal tilfredsstille de behov som elever med hørselshemning har, så vel som elever og lærere med normal hørsel.

Listen med praktiske tiltak er listet opp avslutningsvis i sluttrapporten. Denne er kvalitetssikret av prosjektets arbeidsgruppe som er  bredt sammensatt av personer med hørselsfaglig spisskompetanse på opplæring og akustikk.

Det er opprettet en internettside med prosjektets anbefalinger. Hørselshemmedes Landsforbund har utviklet fem filmer om god tilrettelegging for hørselshemmede elever. Filmene gjennomgår fem viktige temaer som er helt sentrale for god tilrettelegging: god lyd, akustikk, universell utforming, pedagogikk og teknikk. 

Bildet: God lyd i skolen (www.godlysiskolen.no)