Universell utforming av uteområder

11.11.2015

I desember 2011 ble fastsatte Standard Norge den norske standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger. Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. 


BildetIllustrasjonsfoto, uteområdet ved Ulsmåg skole. (Foto: FLM Udir)

NS 11005 tar for seg opparbeidete uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder, og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr.

Det er et krav i standarden at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp, både i planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse.

I tillegg til tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende, er målgruppen for standarden forvaltere, fagmiljøer og ulike brukergrupper.