Om fysisk læringsmiljø

15.01.2016

Det fysisk læringsmiljøet i barnehager og skoler danner en viktig ramme og et viktig grunnlag for alle aktivitetene som det planlegges for, legges til rette for og gjennomføres.
Det fysiske læringsmiljøet omfatter både inne- og utearealer.  I skolen:

Et fysisk læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring

Skolens fysiske miljø er en vesentlig del av det læringsmiljøet elevene møter på skolen. I dette ligger det hvordan skolebygningen er utformet og fungerer i læringssammenheng, og hvordan utearealene er lagt til rette for elevene.

Elevenes rettigheter i opplæringslovens kapittel 9a er knyttet til skolens fysiske miljø gjennom paragraf 9a-2 der det heter at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan både ute- og inneområdene er utformet.

I barnehagen:

Et fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. Betydningen av det fysiske miljøet utdypes i Rammeplan for barnehager, som er en forskrift til loven: Det fysiske miljøet ute og inne må være utfordrende og gi plass til utforsking på egen hånd. Samtidig må det være så trygt at barna våger å ta mulighetene i bruk.


Lenker: