Planlegging av areal for fysisk aktivitet og idrett

01.09.2015

Hvilke type idrettsareal bør man velge for en ny skole, og hvor store arealer har man behov for i ulike skoleslag? Denne artikkelen omhandler beregning av behov for og tilgang til arealer for kroppsøving og fysisk aktivitet i grunnskolen.


BildetIdrettshall med løpebane. Ranheim skole, Trondheim.

Saken oppdatert: 24.09.2018

Planlegging av arealer til kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen

I planlegging av et nytt skoleanlegg må byggherre blant annet ta stilling til skolens behov for tilgang til arealer for kroppsøving, fysisk aktivitet og tilvalgsfag. Behovet er ulikt for barneskoler og ungdomsskoler, men også mellom de ulike trinn. Antall elever og klasser man planlegger skolen for og mulige former for sambruk med eksterne brukere, vil også være av stor betydning for hvilke størrelse og type idrettsarealer man velger.

Timebehov kroppsøving og fysisk aktivitet i grunnskolen

Som grunnlag for beregning av behovet for arealer til kroppsøving er ordinær fag- og timefordeling for skoleåret 15/16, 60-minutters undervisningstimer, 5-timers skoledag og et skoleår bestående av 38 uker lagt til grunn. Behovet vil endre seg dersom en organiserer skoledagen med kortere undervisningsøkter eller flere undervisningstimer.

I ordinær fag- og timefordaling er årstimetallet fastsatt for henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn. For kroppsøving er timetallet på barnetrinnet 478 timer og for ungdomstrinnet 223 timer. Videre er det på barnetrinnet avsatt til sammen 76 timer til fysisk aktivitet, mens det på ungdomstrinnet er satt av 171 timer (tabell 1).

Tabell 2 og 3 viser hvor mange uketimer hver parallell på ungdomstrinnet og barnetrinnet har i kroppsøving og fysisk aktivitet/tilvalgsfag ved de rammene som er nevnt over.

Hvilke behov for tilgang til idrettsareal har ulike grunnskoletyper?

Kroppsøvingsfaget, fysisk aktivitet på barnetrinnet og valgfag på ungdomstrinnet organiseres ulikt på skolene rundt om i landet. Avhengig av lokal tilgang til idrettsareal, klimatiske forhold og organisering av fag, skoledag og elevgruppen, velger noen skoler å bruke en del av tiden ute, legge tid til idrettsdager eller til turdager. Det er derfor vanskelig å si noe bestemt om hvor mange saler/enheter (gymsal, svømmehall) den enkelt skoletype har behov for. Men grunnet den store forskjellen det er i landet for hvor mye skolen har mulighet til å gi en tilfredsstillende opplæring utendørs året rundt, er det i beregningen lagt til grunn av alle timer i alle fag benytter innendørs arealer.I tabellen over kan en se at ved en ungdomsskole med 3 paralleller er det behov for å gjennomføre 18 uketimer i kroppsøving. Til dette er det tilstrekkelig med tilgang til en sal. Men dersom skolen skal gi tilbud om tilvalgsfaget Fysisk aktivitet og helse må det økes til to saler.

For barneskoler kan en få inntrykk av det ved en 2-parallell skole vil være mulig å gjennomføre kroppsøving og fysisk aktivitet i kun en sal. Men en må være klar over at dette kan vise seg vanskelig når timeplanen for skolen skal legges. Hvorvidt det er behov for to fullverdige gymsaler, i hvilken grad skolen har tilgang til svømmebasseng deler av året eller et eget trim/aktivitetsrom, må være en debatt og avgjørelse som tas i det enkelte prosjekt.

Typer gymsaler og idrettshaller

Neste steg i planleggingsprosessen blir å avgjøre hvilke type kroppsøvingsareal skolen trenger. Om kommunen velger å bygge en standard gymsal, en aktivitetssal, volleyballhall, basketballhall eller en større idrettshall må sees opp mot andre behov kommunen har og hvilke ønsker og behov idretten har. Ser en på skolens behov alene vil en standard gymsal være tilstrekkelig for å kunne innfri kravene til opplæring i kroppsøving.

Standard gymnastikksal

En ordinær gymsal har gjerne en spilleflate på 240-300 m², og vil kunne merkes opp for minihåndball (12 m x 20 m) og egner seg for kroppsøving for inntil en skoleklasse. Til vanlig vil det være behov for ett sett med garderober, samt lærergarderobe, til denne typen kroppsøvingsareal. Standard gymsal er ikke tilskuddsberettiget for spillemidler fra Norsk Tipping.

Tilskuddsordninger og veiledere til bruk ved planlegging

Kultur- og Kirkedepartementets veileder for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av flerbrukshaller inneholder gode beskrivelser for de funksjonene som må inngå i idrettsarealet. Veilederen er tilgjengelig på regjeringen.no via følgende link

Hvilke typer idrettsareal som er berettiget spillemiddel tilskudd er omtalt i Det kongelige Kulturdepartements Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 og er tilgjengelig på regjeringen.no vi følgende link