Planlegging av arealer for SFO

18.01.2016

Denne artikkelen tar for seg viktige valg som må tas i planleggingen av arealer spesielt beregnet for skolefritidsordningen (SFO). Stikkord er lokalisering, størrelse på arealer, grad av sambruk og plassering av funksjoner.


Bildet over: Fra SFO-basen på Ulsmåg skole. Lyse og triveliger lokaler i direkte tilknytning til hjemmeområdene for 1.-4. trinn (Foto: FLM Udir). 

Lokalisering

Et sentralt valg som må tas i planleggingen av SFO-lokaler er lokalisering. Grad av sambruk, samarbeid og samhandling mellom skole og SFO, kostnader knyttet til investering og drift av bygg m.m. påvirkes av lokaliseringsvalget.

Ved innføringen av SFO-ordningen ble det i mange kommuner valgt å etablere SFO i selvstendige tilgengelige bygninger/lokaler som lå nær ved eller et stykke fra skoleanlegget. For eksisterende skoleanlegg var dette et praktisk lokaliseringsvalg gjerne med utgangspunkt i kapasitet på den enkelte skole og evt. tilgjengelige lokaler i nærheten. I dag er SFO i større grad en integrert del av barnas skolehverdag og lokaliseringsvalget bygger på andre premisser. På nyere skoler plasseres SFO-lokalene gjerne slik at skolen og SFO kan ha sambruk av hverandres lokaler. Nærhet til de yngste elevene sine undervisningsrom og garderober er en fordel.

Forsøksprosjektet «Helhetlig skoledag» som har vært gjennomført på utvalgte skoler de siste årene (se egen artikkel om sluttrapport fra prosjektet) viser at nærhet til skolens øvrige virksomhet er en fordel for å få til bedre samhandling og sammenheng mellom skole og SFO – en mer helhetlig skoledag.

I hht. loven skal SFO ikke bare ha egnede arealer innomhus, også et godt og egnet uteareal er viktig for SFO. Dette må tas med i vurderingen når SFO-lokaliseringen avgjøres.

 

Hvor mye areal skal settes av til SFO-base?

Dette er et spørsmål som henger sammen med hvilke funksjoner som skal være i SFO-basen, i hvilken grad det skal være sambruk med skolen sine arealer, samt hvor mange barn SFO skal dimensjoneres for.

Mange kommuner setter i vedtektene for SFO opp krav til arealstørrelse for SFO, men få eller ingen nevner spesifikke funksjoner/kvaliteter SFO-arealene skal inneha. Arealbehovet til SFO må i hvert enkelt tilfelle avgjøres ut fra hvilke funksjoner arealet skal inneha.

Skal basen ligge for seg selv/i eget bygg er det behov for større arealer enn om basen ligger i tilknytning til skolens generelle undervisningsarealer/garderober. Dersom SFO-basen ligger i tilknytning til skolens generelle undervisningsarealer, kan disse undervisningsarealene regnes som en del av leke- og oppholdsareal for SFO, selv om de brukes i sambruk med skolen. Ved mange skoler benytter SFO seg av skolen sine spesialrom/idrettsarealer m.m. Dette er med på å gi SFO tilgang til mer areal og mulighet for å drive med varierte aktiviteter. Men slike rom er ikke tilgjengelig for barna utenom organiserte aktiviteter og bør ikke regnes som leke- og oppholdsareal for SFO.

Kobling mellom aktiviteter og utforming/innredning

Det er viktig at SFO-lokalene er utformet og innredet etter hva slags aktiviteter som skal foregå der. I planleggingen bør en derfor ta utgangspunkt i hva som er SFO sin kjerneaktivitet og bygge utformingen av lokalene rundt dette. Det finnes ingen sentral rammeplan for innholdet i SFO, men mange kommuner har utarbeidet egne rammeplaner og vedtekter for hva innholdet i SFO skal være.

Lokalene bør være generelle og fleksible, slik at de kan endres etter behov. Fleksibel innredning av lokalene gjøre det mulig å endre arealenes funksjon etter behov. Inventar på hjul kan være praktisk for enkelt å kunne ommøblere (se artikkel om møblering av undervisningslokaler).

Plassering av lederkontor og personalfunksjoner

Det er to naturlige plasseringer av SFO-leders kontor, enten i/ved SFO-basen eller sammen med skolens øvrige administrasjon. Det er gode argumenter for begge plasseringene. Nærhet til SFO-basen gjør leder lett tilgjengelig for foreldre og ansatte i SFO, og gjør det enkelt for leder å følge de daglige SFO-aktivitetene. En plassering i administrasjonen gir SFO-leder tilhørighet til administrasjonen og bedre mulighet for samhandling/samarbeid og koordinering med kollegaene i ledelsen.

I dag er det ikke et krav om kontorarbeidsplass for ansatte i SFO, men en del av for- og etterarbeidet SFO-ansatte har forenkles ved å ha tilgang til en PC-arbeidsplass. Dette kan løses ved at SFO benytter seg av eventuelle kontorarbeidsplasser beregnet for vikarer, renholdere, assistenter og korttidsvikarer. Eventuelt kan det tilrettelegges for en PC-arbeidsstasjon i SFO-basen. Fordelen ved å ha arbeidsplassen i SFO-basen er at den ved behov kan benyttes i SFO-tiden, mens en samlokalisering med lærerarbeidsplassene kan gi en bedre inkludering med skolens øvrige personale.

Momentene nevnt ovenfor gjelder og for plassering av personalrom for de ansatte i SFO. Fordelen ved å ha et personalrom i nærheten til SFO-lokalene er at de ansatte kan ta pause samtidig som de er tilgjengelige i SFO-basen ved behov. Fordelen ved å ha felles personalrom for ansatte i skole og SFO (m.fl.) er bl.a. at det gir bedre muligheter for samhandling og fellesskap mellom de ansatte. I nyere skoler er det vanlig at det er felles personalrom for alle ansatte i skoleanlegget. Ofte er ansatte i SFO også assistenter i skolen.

Tekniske krav til SFO-lokaler

De tekniske krav til SFO-lokaler er det samme som til andre undervisningslokaler. For mer informasjon se artikler under punktene «Utforming» og «Drift og bruk» i høyremenyen.