Sambruksordninger for SFO

18.01.2016

Sambruk med skolens øvrige arealer gir en mer effektiv arealbruk og bedre muligheter for varierte aktiviteter.


Bildet over: Undervisningsarealer blir ofte benyttet av SFO. Gode rutiner gjør sambruk lettere i hverdagen (illustrasjonsfoto)

Sambruk er også viktig med hensyn til kostnader knyttet til SFO-lokaler. Ved å ha sambruk på mange av arealene, vil en unngå å måtte bygge ekstra areal til f.eks. garderober, verksteder og aktivitetsrom. Sambruk kan slik sett gi innsparing i investeringskostnader i størrelsesorden 35 000 kr/m², og innsparing på omkring 800 kr/m² pr år i byggdrift. En vil også unngå at arealer står tomme store deler av dagen, siden det er de samme elevene som går i skolen og i SFO. Kjøkken/spiseplass og garderober kan trekkes frem som spesifikke funksjoner det er behov for både i SFO og skolen, og som med fordel kan sambrukes.

Sambruk av kjøkken/spiseplass

Det er varierende i hvilken grad det serveres måltider i SFO, men det bør være tilgang til kjøkken og spiseplass. I flere skoler er kjøkken/spiseplass for SFO lokalisert i tilknytning til eller i skolekjøkkenet. Evt. kan SFO-basen fungere som kantine for de yngste elevene på skolen (gjelder særlig for større skoler).

For noen år tilbake ble det gjerne bygd kjøkkenkrok i mange av undervisningsarealene/basene på nye skoler, spesielt fr de laveste årstrinn. Kjøkken er kostbare arealer å bygge og mange av disse kjøkkenene er til dels lite i bruk som kjøkken i skolehverdagen. Et alternativ til å ha kjøkken i hver base/avdeling, er å heller bygge et større og bedre kjøkken i SFO-basen som kan brukes både av skole og SFO, eller å planlegge kantine som brukes både av skole og SFO.

Felles garderobe for skole og SFO

Elevene som går i SFO har behov for garderobeplass til ytterklær og skiftetøy etc. Dersom SFO-basen ligger nær elevene sin ordinære garderobe, kan denne bruks også i SFO-tilden. For elevene og foreldrene er det praktisk å kun ha en garderobe å forholde seg til. For skoleeier er det en fordel at arealet som settes av til garderobe blir lavere med sambruk. Evt. kan man velge å heller bygge en garderobe med litt større areal, i stedet for to litt mindre garderober (en til skole og en til SFO).

Sambruk av spesialrom, verksteder, idrettsareal, uteareal etc.

SFO har ofte behov for å bruke idrettsareal, verksteder, spesialrom etc. i skoleanlegget. Det vil i de fleste tilfeller ikke være aktuelt å bygge egne verksteder eller idrettsarealer for SFO. I SFO-basen kan det legges til rette for lettere formingsaktiviteter, men trenger man mer utstyr bør SFO kunne bruke skolen sine spesialrom/verksteder. Fysisk aktivitet og lek kan være en viktig del av SFO sin virksomhet og sambruk av skolens idrettsarealer er da en fordel. Det er en fordel om SFO-basen ligger relativt nær disse funksjonene, men siden elevene antagelig må ha med seg en voksen for aktiviteter i spesialrom bør ikke nærhet til disse funksjonene vektes tyngre enn nærhet til garderober og kjøkken/spiseplass.

SFO har også stort behov for tilgang til egnet uteareal. Nærhet til og sambruk av garderober gir også gjerne nærhet til uteareal tilpasset de yngste elevene, da småskolens uteareal gjerne er plassert i nærheten av garderobene/inngang for 1.-4. årstrinn.

Utfordringer ved sambruk

Sambruk byr også på utfordringer og da gjerne knyttet til «eierskapet» til arealene og materiell. SFO har på samme måte som skolen behov for å forberede og organisere lokalene til sine aktiviteter, oppbevare barnas arbeider og lagre eget materiell. SFO må derfor ha noen arealer som er øremerket SFO, samt egen lagerplass.

Det har og vært innvendt at skillet mellom skole og fritid blir svakere ved at SFO og skolen bruker mange av de samme arealene. Dette er, i tillegg til å være en lokaliseringsdiskusjon, en del av diskusjonen om hva SFO skal være. Dette er blant annet blir diskutert i Rambøll sin sluttrapport for prosjektet «Helhetlig skoledag».


 

Relaterte artikler: