Opplæringsloven om SFO

17.01.2016

Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et skolefritidstilbud (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. 


Det er fastsatt få føringer for innholdet i SFO utover at det skal gi barna omsorg og tilsyn og legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Videre skal arealene inne og ute være tilpasset den aktiviteten som drives.

Opplæringsloven kapittel 9a, «Elevane sitt skolemiljø», omhandler både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til elevene. Kravene til skolemiljøet gjelder også for skolefritidsordningen.

I tillegg til opplæringsloven, gjelder også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for skolefritidsordningen.

(Teksten over er hentet i utdrag fra www.udir.no/Laringsmiljo/SFO