Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing i skolesektoren

04.05.2010

Rapporten "Med skolen som arbeidsplass" oppsummerer Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i 2009. Hovedfokus i satsingen er skoleeiere og skolers systematiske primær- og sekundærforebyggende HMS-arbeid rettet mot sykefravær og utstøting.


Prosjektet var en del av Arbeidstilsynets satsning for et inkluderende arbeidsliv, og prosjektet vil gå fra 2008 til 2011. Rapporten "Med skolen som arbeidsplass" omhandler resultater fra 538 tilsyn i 2009. Gjennom tilsynene møtte Arbeidstilsynet mange engasjerte ledere og ansatte i skolesektoren som ytret bekymring knyttet til de endringene og det bildet som er skapt av skolesektoren i Norge de siste årene. Dette er forhold som bidrar til å påvirke det lokale arbeidsmiljøet og det systematiske utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass.

I rapporten presenterer Arbeidstilsynet noen tema som var gjennomgående i tilsynene. Av særlig interesse for rådgivningstjenesten er opplevelsen av uegnede bygningsmasser og at overordnet HMS-system er lite implementert og kjent i enkelte skoler. Det blir også framhevet fra flere at skoleledelsen kan være klar over arbeidsmiljøutfordringene, men opplever å ha relativt lite handlingsrom til å gjøre noe med det. 

Det ble videre funnet mangler i systematisk sikring av vedlikehold/inneklimasituasjonen blant skoleeiere. Ca. halvparten av de skoleeierne som hadde tilsyn fikk pålegg om utbedringer i forhold til det systematiske arbeidet på dette området. Disse skoleeierne hadde manglende rutiner for å sikre løpende kartlegging, vurdering og rapportering av forhold for å sikre inneklima i skolebyggene. Det var også mangler knyttet til samarbeid på tvers av nivå og/eller sektor i forhold til å få utarbeidet systematiske planer om velferd, vedlikehold og inneklima i skolebygg.

Rapporten kan lastes ned her:

Send oss en henvendelse