HMS-internkontroll

25.01.2016

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ligger til grunn for alt internkontrollarbeid. Formålet med internkontroll er å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i offentlig og privat virksomhet gjennom systematisk og skriftlig dokumentert styring, kontroll og deltaking.


Prinsippene som ligger til grunn for internkontroll er ikke noe nytt. Den enkelte virksomhet har alltid måttet innrette seg slik at den etterlever regelverket. Internkontroll pålegger imidlertid den ansvarlige for en virksomhet en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regelverket på en systematisk måte, m.a.o. at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.

Plikt til internkontroll

Når det gjelder Internkontrollforskriftens virkeområde gjelder den for virksomheter som omfattes av:

  • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • Sivilforsvarsloven §48 jf §41
  • Brannfarlighetsloven
  • Lov om eksplosive varer
  • Produktkontrolloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Forurensningsloven
  • Brannvernloven

Dette betyr at grunnskolene og de videregående skolene omfattes av Internkontrollforskriften

Internkontroll for skoleanlegg

Ut over de lover og forskrifter som Internkontrollforskriften pålegger skolene å etablere et internkontrollsystem for, må Opplæringslovens kap.9.a om elevenes skolemiljø og "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." innarbeides i skolens internkontrollarbeid slik at kvaliteten på elevenes psykososiale og fysiske miljø sikres.

Håndbok for internkontroll

Beskrivelsen av hvordan det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er organisert og skal fungere ved skolen, kan utformes som en håndbok. I denne skal en finne beskrivelse av et avtalt kvalitetsnivå med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, rutiner for kartlegging og retting av avvik samt handlingsplaner for andre forebyggende tiltak.

 

Send oss en henvendelse