Krav til renhold

25.04.2014

Helsedirektoratet har utarbeidet forskrifter med veiledninger som blant annet gjelder for renholdet i skoler og barnehager. "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler" ble sist oppdatert i 2014.Helse- og sosialstyret i kommunene skal se til at reglene følges. Også Arbeidstilsynet har forskrifter og regler som skal ivareta arbeidstakernes helse, og kan pålegge bedre renhold.

Lokalt må man undersøke hvilke offentlige krav som kan stilles til renholdet i bygningen. For øvrig bør renholdskravene fastlegges ut fra erfaring og skjønn i samarbeid med fagfolk. Renholdsplanen bør omfatte alle flater og alt utstyr i bygningen og oppfylle kravene til hygiene/helse, trivsel, vedlikehold og produktivitet. Der det fins arbeidsmiljøutvalg, ligger det innenfor utvalgets mandat å følge opp at renholdet er godt nok for bruken av anlegget. Utvalget er også en naturlig part i planleggingen av renholdssystemet og kan bidra til et smidig system.

Byggforskseriens bald 700.2012 viser til hvilke krav og forutsetninger, renholdsløsninger, rengjøringskvalitet og utforming av renholdssystem som gjelder for renhold i skoler og barnehager. Videre beskriver bladet hvordan man kan organisere og følge opp renhold. Mer om Byggforsk 700.212 Renhold i skoler og barnehager her.

 

Under: Tegn på god praksis, hentet fra "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler", § 13 Rengjøring og vedlikehold, Helsedirektoratet 2014.