Renholdsplaner og renholdsbehov

07.02.2012

Renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene, et godt innemiljø og ivaretakelse av materielle verdier. For å nå disse målsettingene bør renholdet gjennomføres etter en plan. Byggforskseriens blad 700.212 «Renhold i skoler og barnehager» gir råd og anbefalinger for effektivt og kvalitetsbevisst renhold i skoler og barnehager. Her beskrives renholdsplan som en systematisk beskrivelse av renholdsarbeidet i en bygning.


Bildet: Renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene, et godt innemiljø og ivaretakelse av materielle verdier. (Illustrasjonsfoto FLM Udir)

Renholdsplanlegging er hensiktsmessig i alle arealer hvor det utføres profesjonelt renhold. Byggforskblad 700.211 er i stor grad overlappende med 700.212.

En renholdsplan kan brukes:

 • For å få oversikt over arealene.
 • For å finne riktig antall m² som skal renholdes.
 • For å definere renholdsomfang, -areal, -frekvenser og -kvalitet.
 • Som grunnlag for å finne passende stillingsbrøk for renholdsansatte.
 • For å dokumentere systematisk HMS-arbeid.
 • For å utarbeide riktige arbeidsdokumenter for renholder.
 • Som grunnlag for kravspesifikasjon for renholdsleveranser.

For den enkelte skoleeier er det hensiktsmessig at alle skoler har samme kvalitetsprofil. Kravene skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager.

Skriftlige renholdsplaner utarbeides i samarbeid med brukerstedet. Planen tar gjerne utgangspunkt i brukerstedets drift, og kan inneholde:

 • Arbeidstid for regelmessig/daglig/ukentlig renhold
 • Hva som utføres i regelmessig/daglig/ukentlig renhold
 • Plan for periodisk renhold/hovedrenhold – utføres sjeldnere
 • Plan for lettere vedlikehold
 • Bygg, etasje, romnummer, romtype, rengjøringsareal, gulvbelegg, frekvens og kvalitetsprofil.
 • Beregnet renholdstid – minimum akseptert renholdstid
 • alle forhold av betydning for renholdsbehovet, for eksempel møblering, ventilasjonskanaler, lysarmaturer og avfallshåndtering.
 • Relevante rutiner, for eksempel renholdsinspeksjoner, tider for renholdet og sikkerhetsrutiner knyttet til oppbevaring av nøkler, låsing og alarmer.
 • Plan for støvtørking av høye flater, vask av vegger og tak, ventiler mv

Brukersted og leverandøren setter opp en tidsplan for når de enkelte lokalene blir rengjort. Dette gjelder det totale renhold av alle flater i bygget.  Omfanget av renholdet vil variere med bygningstype, -størrelse, materialvalg, beliggenhet og hvilket naboskap bygningen har. Renholdet påvirkes også av hvilken aldersgruppe som bruker skolen. En del skoler har dessuten spesialrom som krever spesielle rengjøringsmetoder og frekvenser.

Renholdsplanen bør følges opp jevnlig av renholdsansvarlig/fagkyndig. Man må vurdere om den oppsatte planen er hensiktsmessig for tilstrekkelig renhold og for driften av bygningen, og om den gir et tilfredsstillende estetisk resultat. Med visse intervaller må man videre vurdere om utviklingen på renholdsområdet tilsier revidering av renholdsplanen. Også endret bruk av bygningen og eventuell endring i krav til renholdsstandard må vurderes opp mot planen. Denne revisjonen kan med fordel legges til årlige seminarer for renholderne.

Med visse mellomrom kan renholdet kontrolleres ved ev. å måle støv på overflater. Det er en felles nordiske norm for støvmåling på materialoverflater INSTA 800. Det bør også utarbeides retningslinjer for hvordan man skal behandle mulige klager fra brukerne.

Det kan være store variasjoner i renholdsbehov fra bygning til bygning. Renholdet bør gjennomføres evt. behovsvurderes alle virkedager med mindre det er utarbeidet en egen frekvensliste som tilsier sjeldnere aksjon.

Gulvflater vil ha forskjellig renholdsbehov alt etter om de brukes av elevene eller i hovedsak blir brukt av færre personer, dvs. i rom som kontorer, lærerrom e.l. Elevbrukte rom vil dessuten ha ulik belastning, fra klasserom som brukes så godt som hele dagen, til spesialrom for fysikk, kjemi, enkelte valgfag og AV-rom som bare blir benyttet få timer i uken. I den enkelte rengjøringsplan bør dette spesifiseres og rengjørings-/tilsynsfrekvens angis for hver romkategori. Gulv i gymnastikksaler og svømmehaller bør ha relativt høy frekvens.

Periodisk renhold omfatter planlagt renhold som skal gjøres med ukers eller måneders mellomrom, ev. så sjelden som hvert 2. eller 3. år. 

Kilder:

Byggforskblad 700.212
Byggforskblad 700.211

Send oss en henvendelse