Hvorfor utarbeide plan for utvikling av skoleanlegg?

11.11.2014

Det finnes mange gode grunner for å gjøre et helhetlig planarbeid for utvikling av barnehage-/skoleanlegg. Her har vi samlet en del gode argumenter.


  • Ønske om å få en helhetlig oversikt. Gjennom en planprosess får en sett ulike behov i sammenheng - både innenfor barnehage- og/eller skolesektoren, men også på tvers av offentlige sektorer og i forhold til andre samfunnsbehov. Gjennom planprosessen utarbeides et beslutningsgrunnlag som gir bedre mulighet for barnehage-/skoleeiere og politikere til å ta informerte beslutninger. En kan unngå forhastede løsninger og feilinvesteringer.

  • Styring med økonomien. Investeringer i barnehage-/skoleanlegg er kostbare og kommuner og fylker har begrensede ressurser. Det er derfor viktig at de beslutningene som gjøres med hensyn til nye investeringer er riktige. Skoler må bygges på riktig sted og ha rett størrelse, både på kort og lang sikt. Feilinvesteringer må unngås.

  • Endring i barne-/elevgrunnlag. Stadige endringer i barne-/elevgrunnlaget er den viktigste grunnen til at det er nødvendig å planlegge før en foretar investeringer i skoleanlegg. Barne-/elevgrunnlaget endres over år og reflekterer i første rekke svingninger i fødselstallet.

  • Endring av skoletype/nye reformer. Store endringer som følge av reformer har medført behov for grundig planlegging av barnehage- og skolebehov. Anleggene må være så fleksible og funksjonelle at de over tid kan tilpasses innholdet i nye reformer, organisasjonsformer og læringsformer. Dette stiller store krav til anleggene.

  • Nye brukere eller andre bruksmåter av barnehage- og skoleanleggene. Barnehage-/skoleanlegg må planlegges og tilrettelegges også for nye brukere og andre bruksområder, enten ved egne lokaler i tilknytning til anlegget, som f.eks. helse- og tannhelsetjeneste, eller ved sambruk. Endringer i behovet (for eksempel færre elever) kan gi grunn til å vurdere endring i bruken av barnehage-/skoleanlegg.

  • Behov for standardheving på anlegg. Nye krav i lover, forskrifter og avtaler enn da bygningene ble reist eller ombygd, kan medføre behov for fornyelse. Dette kan gjelde materialer, tekniske anlegg, arealer og innredning for at bygningene skal nå opp til ønsket standard, eller til det minimumsnivå som det besluttes å legge seg på. Som eksempel nevnes miljørettet helsevern, personalets kontorarbeidsplasser og universell utforming.