Energieffektiv belysning

31.01.2012

Dagslyset er blant de inneklimaparametere som har størst betydning for vår trivsel og helse, bl.a. ved at det påvirker vår biologiske rytme og hormonproduksjon. Riktig utnyttelse av dagslys kan blant annet redusere behovet for elektrisk belysning i store deler av året og i visse tilfeller også behovet for mekanisk kjøling.


BildetGod belysning er viktig for trivsel og helse i hverdagen (Foto: FLM Udir).

Ny styringsteknologi gjør det mer interessant å styre også kunstig belysning i forhold til bruksmønster og uteforhold. Både Arbeidsmiljøloven og Plan- og bygningsloven stiller krav til dagslys. I veiledningen til byggeforskriftene angis forhåndsgodkjente løsninger for å tilfredsstille dagslyskravene. For å oppfylle kravene kreves betydelig kunnskap, erfaring og beregningsverktøy.

Enovas rapport/veileder «Energieffektiv belysning i yrkesbygg» viser til at mange yrkesbygg har et stort sparepotensial når det gjelder energieffektiv belysning. Energi til yrkesbygg utgjør 40 prosent av energibehovet på landsbasis, det vil si ca. 50 TWh/år. Av dette går 15-20 prosent, eller 7-10 TWh til belysning. Antatt sparepotensial er 10-50 prosent, og med en energipris på 70 øre/kWh utgjør energibruken til belysning 5-7 mrd kr/år i Norge. En 20 prosent reduksjon av denne energibruken vil spare mer enn 1 milliard kroner årlig. I tillegg påvirker belysning andre fagområder som for eksempel varme og ventilasjon.

For mye og/eller feil belysning kan skape et varmeoverskudd som igjen gir behov for kjøling. Ved planlegging av bygg bør derfor ulike fagområder ses i sammenheng. Mye kan gjøres med enkle midler og oppmerksomhet rundt planlegging, utforming og drift. Økt automatisering er et enkelt tiltak som kan ha stor effekt. Eksemplene i veilederen viser dessuten at det kan være god økonomi å satse på energieffektive løsninger både for nyanlegg og ved rehabilitering.

Denne veilederen fra Enova har som formål å gi økt bestillerkompetanse og retter seg i hovedsak mot byggherrer, men også sentrale rådgivere til byggherrer. Det er viktig at byggherrer er klar over hvilke løsninger de bør velge og hvilke krav de bør stille. Lover og forskrifter setter også krav som byggherrer og andre må være oppmerksomme på (kilde: www.enova.no).

Rapporten viser til mange konkrete eksempler på rehabilitering og justering av eksisterende anlegg med angitt besparelse i energiforbruk og reduserte kostnader.

Veilederen fra Enova kan lastes ned her:

 

Om Enova

Enova er et statsforetak som eies av Olje og energidepartementet. Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Enova samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Gjennom Enovas programmer kan aktører innen næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner få støtte til prosjekter som medfører redusert energibruk og omlegging til fornybar energi.  Enova tilbyr også gratis rådgivning gjennom svartjeneste og gjennom ulike håndbøker, veiledere og rapporter (kilde: www.enova.no). 

Send oss en henvendelse