Lover og regelverk

09.01.2018

Det viktigste regelverket for ivaretakelse av inneklima og innemiljø i skoler og barnehager er knyttet særlig til følgende lover, med tilhørende myndigheter: Opplæringsloven, Barnehageloven, Folkehelseloven, Arbeidsmiljøloven og Plan- og bygningsloven.


|Denne saken ble oppdatert 18. mars 2019|

Opplæringsloven

Siste revisjon av opplæringsloven ble gjennomført i 2018. Opplæringslovens §9 A omhandler elevene sitt skolemiljø. 

§ 9 A-2: "Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring."

§ 9 A-7 handler om det fysiske miljøet. Her heter det innledningsvis at: "Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane".

Videre står det at det fysiske miljøet i skolene skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid tilrår. Opplæringsloven sikrer også elever og foresattes klageadgang i forhold til mangler i det fysiske mijøet. I siste ledd står det at "Dersom en elev eller dennes foresatte, eller et av rådene eller utvalgene ved skolen, ber om tiltak for å rette på miljøforhold, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter bestemmelsene i forvaltningsloven, som om det var gjort enkeltvedtak".


Lov om barnehager (Barnehageloven)

For barnehager er det viktigste regelverket for å ivareta et godt innemiljø Lov om barnehager. §1 Barnehagens formål og innhold beskriver barnehagen som et miljø som skal ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehageloven §8 definerer kommunen som lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver

Siste revisjon av barnehageloven ble gjennomført med virkning fra 01.01.2018. 

Forskrift til barnehageloven – Rammeplanen for barnehager siste revisjon 1. august 

2017.
Forskriften beskriver en ansvarsdeling mellom barnehageeier, styrer og barnehagens personale for å ivareta for å tilby et læringsmiljø som er helsefremmende og sikrer barnet progresjon i sin utvikling. 

Veileder: Godkjenning av barnehager
Denne veilederen gir informasjon om kravene til godkjenning av barnehager, og råd om hvordan kommunen skal håndtere søknader og klager. Kap. 4.3 omhandler blant annet godkjenning av det fysiske miljøet, inne og ute.


Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Folkehelseloven ble vedtatt i 2011 og erstattet da Kommunehelsetjenesteloven (1982) og Lov og fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet (2009). Til denne loven hører også et sett med forskrifter som stiller krav til miljøet i ulike bygningstyper, - også barnehage- og skolebygg.

For skoler og barnehager er det en egen forskrift: "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v". Denne forskriften er hjemlet Folkehelseloven, og trådte i kraft 01.01.1996. Den ble senest revidert i 2014. Forskriften blir ofte omtalt som barnas “arbeidsmiljølov". Forskriften inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og har bestemmelser om bl.a. ansvarsforhold, internkontroll, opplysnings- og informasjonsplikt, tilsyn, sanksjoner og klage.

Målet med forskriften er å medvirke til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade. Denne forskriften, sammen med Opplæringsloven (§ 9a), er det lov- og forskriftsverket som skal sikre alle elever i skolen retten til et godt miljø.

Alle virksomheter som omfattes av forskriften skal være godkjent av kommunen, og godkjenning gis etter søknad.


Arbeidsmiljøloven

I skoler gjelder Arbeidsmiljøloven primært for personalet, men så lenge elevene oppholder seg i de samme lokalene vil arbeidsmiljøloven gi elevene et indirekte vern. Arbeidsmiljøloven gjelder også direkte for elevene i visse tilfeller.

Elevene er bl.a. underlagt tilsyn etter Arbeidsmiljøloven, når de deltar i praktisk opplæring som kan innebære fare for liv eller helse. Dette vil særlig være aktuelt i praktisk opplæring på farlige maskiner i den videregående skolen, men også i sammenheng med fysikk-, kjemi- og visse formingstimer. Skolen må i disse tilfellene oppfylle krav i arbeidsmiljøloven om utførelsen av arbeidet, om tekniske hjelpemidler, stoff og materialer. Regelen dekker bare tilsyn, og elevene er, etter dette regelverket, ikke gitt rett til å velge verneombud eller delta i arbeidsmiljøutvalget.

Det er Arbeidstilsynet som har ansvar og hjemmel etter denne loven.

Det er normalt kommunehelsetjenesten som har ansvar og hjemmel etter denne loven.


Internkontrollforskriften

Internkontroll er en kontroll skolen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Skolen og barnehagen skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

De fleste virksomhetene som forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for, er også underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) hvor § 5 redegjør for innholdet i internkontrollen. 


Plan-og bygningsloven

Plan og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet, men dette lovverket gjelder fortrinnsvis i forbindelse med planlegging og oppføring av nye og rehabiliterte skoler og barnehager. Det er derfor av mindre betydning med hensyn til hjemmelsgrunnlag for miljøforbedringer i driftsfasen av gamle bygg.

Det er imidlertid viktig å merke seg at i 1993 fikk Plan- og bygningsloven en bestemmelse om plikten for byggeier til å holde byggverk og installasjoner i en slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår.

Det er normalt bygningsmyndighetene som har ansvar og hjemmel etter denne loven.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Siste revisjon ble gjort i 2017, med ikrafttredelse 01.07.2017. Kapittel 13 omhandler krav til Inneklima og helse.
Direktoratet for byggkvalitet står bak Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK 17)