Har barn det bra i store barnehager?

29.01.2016


Spørsmålet over er hentet fra tittelen på en fersk forskningsrapport fra Fafo. Rapporten er et resultat av et prosjekt initiert av storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, og er utført av forskerne Beret Bråten, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten, samt forskningsassistent Ingrid Marie Hovdenak. Prosjektet «Har barn det bra i store barnehager?» startet opp i august 2014, og arbeidet ble sluttført i desember 2015.

 Målet for prosjektet har vært å undersøke hvordan barnehagens størrelse, det vil si hvor mange barn en enhet rommer, påvirker barnehagetilbudets kvalitet.

I konklusjonen heter det seg blant annet at:

"Størrelse i seg selv avgjør ikke en barnehages kvalitet. Størrelse spiller sammen med andre
strukturelle faktorer, som barnehagens indre organisering, ledelse, eierskap, ansattes
kompetanse og arbeidsstil. Til sammen etablerer disse faktorene forutsetninger for å
skape kvalitet i relasjoner og resultater".

Undersøkelsen viser at foreldre gjennomgående er fornøyd med barnehagens evne til å se deres barn, å ivareta og trygge barnet gjennom gode relasjoner til de ansatte. Samtidig viser undersøkelsen at størrelse har betydning for i hvilken grad foreldrene er tilfredse.

"Samtidig er det viktig å notere at størrelse og indre organisering til
sammen kun forklarer en svært liten andel av variasjonen i foreldres tilfredshet med
barnehagetilbudet. Det er altså i hovedsak andre aspekter ved barnehagen som påvirker
foreldrenes tilfredshet. Vi ser for eksempel at en annen strukturell faktor – barnehagens
eierskap – har innvirkning. Foreldre i store private eide barnehager tenderer til å være
noe mer fornøyde enn foreldre i store offentlige barnehager".

Forskerne mener at en bekymring for store barnehager må forstås med bakgrunn i at norske barnehager tradisjonelt har vært små enheter (under 30 barn), der man gjennom tette og nære relasjoner har søkt å fremme omsorg og trygghet. Prosjektet har vist at det også er mulig å ivareta behovet for trygghet og omsorg i større barnehageenheter, men at dette krever faste former for organisering og ledelse.

- Med det på plass, tar barna i bruk de store arealene inne og ute, forholder seg til en mangfoldig rekke venner, og til ansatte de både kan og ikke kan navnet på – med stor selvfølgelighet og glede, heter det avslutningsvis i rapportens sammendrag

Rapporten kan lastes ned her:

Barnehage.no har presentert rapporten på sine nettider. Her er det også lagt inn kommentarer til rapporten.

 

Send oss en henvendelse