Studie av kostnadsforskjeller nye skoleanlegg

05.01.2015

BDO AS har gjennomført en analyse av kommunale investeringer i skoleanlegg for storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet er gjennomført på vegne av Trondheim kommune, som prosjektførende by for Programstyret for storbyrettet forskning. Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg 
- en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner 


Om prosjektets formål (utdrag hentet fra rapportens innledning:)

"Hovedmålet med prosjektet har vært å vise kostnadsforskjeller i investeringskostnadene. I tillegg skulle det også gis en forklaring på årsaker til forskjellene, både forskjeller i den enkelte kommunes investeringsprosesser, og forskjellige tekniske krav, lokale føringer og andre forhold som kan belyse årsaker til dette. Dessuten omfatter rapporten en kort redegjørelse om bruk av livsykluskostnader (LCC) i prosjekter, samt erfaringer med offentlig-privat samarbeid (OPS) i investeringsprosjekter".

"Benchmarking handler om å få mest mulig sammenlignbare tall for skoler imellom. Selv om skoleinvesteringer i utgangspunktet er et ensartet tiltak, viser rapporten at det er betydelige forskjeller kommunene imellom, både når det gjelder innhold i investeringsprosjektet, prosesser og henføring av kostnader. Vi oppfordrer derfor leserne om å se gjennom hele rapporten, og ikke trekke ut isolerte uttalelser eller tabeller. Dette for å unngå at analyser og kommentarer blir tatt ut av sin sammenheng.

Gjennom prosjektet er det laget et grunnlag for videre benchmarking kommunene imellom. Dette kan gi kommunene mer kraftfull statistikk og mer pålitelige analyser".

Last rapporten ned her:

 

Bildet: Illustrasjon fra rapportens framside, Kjelsås skole i Oslo (Foto: UBF)

Send oss en henvendelse