Ulsmåg skole, Bergen

29.10.2015

Ulsmåg skole i Bergen kommune kunne høsten 2015 ta i bruk sitt nye skolebygg. Det gamle skolebygget fra 1971 ble revet, og et nytt skolebygg med kapasitet til 600 elever ble reist på den samme tomten. 


 Korte fakta:

  • Navn: Ulsmåg skole
  • Adresse: Totlandsvegen 53, 5895 Bergen
  • Skoletype: barneskole
  • Dimensjonerende elevtall: 600
  • Ferdigstilt: 2015
  • Bruttoareal: 6.800 kvm
  • Arkitekt: Ola Roald AS

Nye Ulsmåg skole er bygget som lavenergibygg med gress på store deler av takflaten. Skolen er bygget i massivtre og limtre, Det er bare fundament, trappehus og heissjakt som er laget av betong.
Skolen har vannbåren varme og på taket er det montert solceller gir skolen ekstra tilførsel av strøm.
Bygningsarbeidet har foregått under et stort telt. Dette ble gjort for å forebygge risikoen for mugg eller råte.

Skolebygget er formet som et langstrakt rektangel. Bygget ligger inn i terrenget, slik at det er direkte inn- og utgang fra både 1. og 2. etasje.
Bygget har bruttoareal på 6.804m2 og er tegnet av arkitekt Ola Roald AS.


Pedagogisk endringsarbeid

Gamle Ulsmåg skole var en tradisjonell klasseromskole med klasserommene plassert på rekke langs en lang korridor. I de siste driftsårene var kapasiteten sprengt og nesten alle spesialrommene var tatt i bruk som klasserom.

Skoleledelsen og ansatte har hatt lang tid på å forberede overtagelse og innflytting i det nye skolebygget. Parallelt med byggearbeidene har skolens ansatte arbeidet med organisasjonsutvikling og hvordan de på best mulig måte skulle ta i bruk og utnytte mulighetene som det nye bygget ville gi.
I den nye organisasjonen er alle klassene oppløst. Det vil si at elevene ikke lengre hører til i klasser, men at det er tilhørighet til trinnet som danner utgangspunktet for organiseringen. For lærerne er det ikke lengre snakk om mine og dine elever, men om våre elever på trinnet. Alle lærerne på trinnet har nå et felles ansvar for alle elevene på det trinnet de underviser, både faglig og sosialt.

Trinnene er videre delt opp i 4 mindre «kontaktgrupper» som alle har en egen kontaktlærer. I tillegg til å være kontaktlærer har hver lærer gjerne hovedansvar for ett eller flere fag på trinnet. Lærerne har gjerne ulike sterke sider, og trinnorganiseringen gjør det mulig å jobbe mer konsentrert med det man er best på. Lærerne må samarbeide mer enn tidligere, men de lærer samtidig mer av hverandre og har flere å støtte seg på i skolehverdagen.

Trinnet disponerer et eget hjemmeområde, og lærerne på trinnet står fritt til å organisere undervisningen og gruppene slik de finner det mest hensiktsmessig. Innenfor hjemmeområdet er det mulig å samle hele trinnet, samle 2 og 2 kontaktgrupper, eller ta ut mindre elevgrupper etter behov.

 

Hovedinngang og foaljéområde

Fra hovedinngangen midt i skolebygget kommer man inn til en åpen foaljé. Flere sentrale funksjoner ligger i direkte kontakt med, eller i nærheten av foaljéen. Både bibliotek, auditorium, felles læringstrapp, idrettshall, spesialiserte læringsareal og inngang til administrasjonen er lokalisert i denne delen av skolebygget.

Foaljéen kan benyttes som kantineområde for skolen. Her er det tilgang til et kantinekjøkken med direkte tilkomst til areal for mat og helse. I enden av foaljéområdet er det en læringstrapp/tribune som kan benyttes i forbindelse med fellessamlinger og lignende. Auditorium, idrettshall og skolebiblioteket har også direkte inngang fra foaljéområdet.

Generelle læringsarealer

De generelle læringsarealene er organisert i 7 hjemmeområder. 1.-4. trinn holder til i sørenden av bygget, mens 5.-7. har sine hjemmeområder i 2. etasje i nord. Elevene på mellomtrinnet har hovedinngang direkte fra uteområdet i 2. etasje, men de kan benytte seg av innvendige trapper når de skal forflytte seg mellom hjemmeområdene og andre læringsarealer i bygget.

Hvert trinn disponerer et eget hjemmeområde med plass til opp mot 90 elever. Elevene på 3. og 4. trinn har garderober i første etasje, og har egne trapper fra garderoben opp til undervisningsområdet. De andre trinnene har garderobene som en integrert del av hjemmeområdene, på samme plan. 
Hvert trinn disponerer to større undervisningsrom, tre grupperom i ulike størrelser og et formidlingsrom. På 1.-4. trinn er et av grupperommene innredet som «forskerrom».

Fra hjemmeområde 4. trinn. Til høyre fra et av de to store undervisningsrommene. Forskerrom til høyre.


Spesialiserte læringsarealer

Spesialiserte læringsarealer ligger samlet i 1. etasje. Arealer for mat og helse og idrettshall ligger nærmest foaljéen, slik at det er lagt til rette for en naturlig lett tilgang mellom disse arealene. Idrettshallen har volleyballstørrelse, og kan deles opp i to salenheter ved hjelp av skillevegg (heve/senke). På den ene langsiden er det et sceneområde, slik at idrettshallen er godt egnet også for fellessamlinger for hele skolen. Idrettsavdelingen har egen inngang fra uteområdet, og denne benyttes av brukere på ettermiddags- og kveldstid.

I areal for mat og helse er det 4 arbeidsstasjoner. Det er også plass til teoriundervisning og bespisning innenfor dette arealet.

Skolen har 3 verkstedsrom for undervisning i kunst og håndverk. Et forskerrom for naturfag og et rom for musikk/dans/drama er også lokalisert i denne delen av bygget.

Fellesområder

Skolens bibliotek ligger i første etasje. Skolen har et auditorium med 90 sitteplasser. I tillegg har skolen mulighet til å samle større og mindre grupper i foaljéen, læringstrappen og i idrettshallen.

Idrettshall med scene på den ene langsiden. Skillevegg fra taket kan senkes og heves etter behov.

 

Personalområder

Personalet har garderober og pauserom i tilknytning til administrasjonsavdelingen. Lærerne har desentraliserte arbeidsplasser. Det vil si at lærere på samme trinn har arbeidsrom i tilknytning til elevenes hjemmeområder.

Lærerne har desentraliserte arbeidsplasser i tilknytning til hjemmeområdet for trinnet. Personalrommet ligger i 1. etasje ved administrasjonen. En foldevegg gjør det mulig å dele av rommet ved behov.


Uteområdet

Uteområdet kan deles i et indre og et ytre område. Den indre delen er lett tilgjengelig fra SFO-basen og de ulike undervisningsområdene. Den ytre delen ligger i ytterendene av den langstrakte tomten. På nedsiden av skolen er det tilrettelagt med et lekeområde for de yngste elevene, og helt i enden ligger det en liten ballplass.

I motsatt ende av skoletomten pågår det fremdeles arbeid med å opparbeide ballplass/aktivitetsområde. Tilkomst til dette området skal sikres med undergang for at elevene trygt skal kunne krysse Totlandsvegen.

Uteområdet sør for skolen er tilrettelagt for de yngste elevene. Her er det både ballplasser og lekeapparater.