Barnehage- og skoleeksempler

Rådgivningstjenestens presentasjoner av barnehage- og skoleanlegg er ment å vise et bredt utvalg av eksempler på utforming av anlegg i Norge. Presentasjonen har ikke som formål å favorisere den ene eller andre formen for fysiske utformingen av læringsmiljøer, men skal fungere som mulige inspirasjonskilder i arbeidet med å rehabilitere eller bygge nye barnehager og skoler.

Ut ifra dette formålet er det i størst mulig grad forsøkt å visualisere det enkelte anlegget gjennom fotografier og plantegninger, supplert med tekstmessig beskrivelse av anlegget. For nyere barnehage- og skoleanlegg kan en ofte få oversiktsbilder og planskisser av bygget ved å henvende seg direkte til arkitekten.

Rådgivningstjenesten har videre som mål å inkludere tilgjengelig informasjon om barnehage-/skoletype, lokalisering, byggeår, elevkapasitet, bygningsareal og tomteareal. I presentasjonene vil vi også ta med kontaktinformasjon til barnehagen/skolen, og informasjon om skoleeier og arkitekt/landskapsarkitekt.

Hovedmomentene i en presentasjon av et barnehageanlegg vil være leke- og oppholdsareal, garderober, toalett og stellerom, personalfunksjoner og utearealet.

Hovedmomentene i en presentasjon av et skoleanlegg er hjemmeområder/generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer (verksted, lab, kjøkken, kroppsøving mm), fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

Mange nye skoleanlegg samlokaliseres i dag med andre kommunale funksjoner som idrettshaller, kulturhus, helsestasjon eller barnehager. I slike tilfeller er det også forsøkt å beskrive hvordan de ulike enhetene har sambruk om arealer, og eventuelle spesielle utfordringer/løsninger dette gir.

Ikke alle presentasjonene inneholder informasjon om alle punktene over. Dette skyldes at fokuset for beskrivelsen er å vise enkeltelementer ved anlegget og ikke å gi en helhetlig beskrivelse.

Bildet under: Illustrasjonsfoto. Hatlane skole, Ålesund