Barnehage- og skolestruktur

Rett bygg - på rett sted – til rett tid

Innholdet som finnes under dette menyvalget er relatert til utredning og planlegging av barnehage-/skolebehovet i kommuner og fylkeskommuner, dvs. fasen før konkrete byggeprosjekter skal detaljplanlegges og prosjekteres. 

En viktig målsetning med planlegging av barnehage- og skolestruktur er å planlegge for at kommunen/fylkeskommunen skal ha rett bygg, på rett sted, til rett tid. Gjennom planarbeidet klargjøres det reelle behovet og det gis svar på om det bør bygges nytt, eller om det over tid både vil være bedre og mer lønnsomt å bygge på, bygge om eller oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære reduksjon i antall barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til dette formålet.

Planlegging av barnehage- skolestruktur handler blant annet om

  • å sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene
  • å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte
  • å sikre en god utnyttelse av anleggene
  • å oppnå en best mulig barnehage/skole innenfor gitte rammer (undervisningsplaner, styringsformer og økonomi).

 

Målsettingene for planleggingen av barnehage- eller skolestruktur bør være:

  • å gi en oppdatert oversikt over den totale barnehage-/skolebyggmassen i kommunen/fylket.
  • å analysere dagens situasjon i lys av framtidige behov.
  • å gi sammenligningsgrunnlag på ulike plan, og påpeke muligheter og begrensninger innenfor de totale rammene som barnehage-/skoleanleggene setter.
  • å vurdere og avklare det reelle behov for strukturendring og/eller  investering.
  • å presentere forslag til løsninger for å møte de behovene som avdekkes. Foreslå helhetlige og fleksible løsninger som ivaretar endringer i elevtall, nye undervisnings- og organisasjonsformer og nye bygningstekniske krav til skoleanleggene.
  • å gi den politiske beslutningsprosessen et godt og objektivt grunnlag for å ta nødvendige avgjørelser om utbygging, ombygging, rehabilitering eller avhending av skoleanlegg.

 

Strukturplanlegging for barnehage og grunnskole skiller seg noe fra strukturplanlegging på videregående skolenivå. Mens planleggingen på barnehage- og grunnskolenivå omhandler kapasitet, nærhetsprinsipp, alderstrinn og skoletyper, tar strukturplanleggingen på videregående skolenivå også for seg tilbudsstrukturen på skolene, med fordeling av utdanningsprogram. Temaartiklene nedenfor er derfor delt etter disse nivåene.

Les mer her:

 

11.11.2014

Det finnes mange gode grunner for å gjøre et helhetlig planarbeid for utvikling av barnehage-/skoleanlegg. Her har vi samlet en del gode argumenter.

10.11.2014

I forbindelse med planlegging av endringer i barnehage- og skolestruktur vil man møte på ulike utfordringer og problemstillinger. Under har vi listet opp noen vanlige utfordringer som ofte gjør seg gjeldende i større eller mindre grad. Avslutningsavis har vi også lagt til noen gode råd for planarbeidet.