Barnehagestruktur

Artiklene under beskriver faser og temaer i et planarbeid for barnehage- og/eller grunnskolestruktur i en kommune. Målet er å skissere en fremgangsmåte og gi stikkord for hva som bør utredes i en planprosess. Omfanget av planarbeidet vil variere fra kommune til kommune, avhengig av antall barnehager/skoler, geografi, hva som er gjort tidligere av planarbeid og utredninger og hvilke problemstillinger kommunen står ovenfor.

Planarbeid for barnehage- og grunnskolestrukturen kan sees i sammenheng eller utarbeides for hver enkelt sektor. Planarbeidet munner ofte ut i en barnehage-/skolebruksplan eller rapport om barnehage-/skolestruktur.

Planarbeidet kan deles inn i fem faser:

  1. Forberedelse: Etablere prosjektgruppe, styringsgruppe, lage prosjektplan og evt. planprogram. Eventuelt anbudsprosess for innkjøp av konsulenttjenester dersom det er nødvendig.
  2. Kartlegging: Informasjonsinnhenting og kartlegging av dagens situasjon. Befaringer på barnehageanlegg, utarbeidelse av barnehagebeskrivelser/tilstandsanalyser, skaffe til veie arealoversikt, oversikt barnetall, oversikt over kapasitet i barnehagene, utarbeidelse av fagnotater m.m.
  3. Analyse- og vurdering: Utarbeide forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av data innhentet i kartleggingsfasen.
  4. Høring: Planutkast sendes på høring. Høringsinnspill blir vurdert. Planutkastet kan justeres iht. innspill fra høringen. Alternativt gjøres endringer i forslagene i den politiske saken.
  5. Politisk behandling: Politisk sak utarbeides og planen behandles i ulike utvalg, med endelig vedtak i kommunestyret/bystyret.

Artiklene under tar for seg de ulike fasene i planarbeidet.

07.01.2016

Avklaring av planprosess, omfang og fremdrift

Et planarbeid er i mange tilfeller bestilt fra politisk hold. Innledningsvis må planarbeidets omfang og avgrensninger avklares. Skal planarbeidet avgrenses geografisk eller i forhold til skoletype? Andre avgrensinger kan være omfang av utredninger. En klar bestilling og et godt definert prosjekt gir bedre muligheter for et godt resultat av planarbeidet.

07.01.2016

Kartleggingsfasen innebærer informasjonsinnhenting og kartlegging av dagens situasjon. I denne fasen produseres grunnlaget for de analyser og vurderinger som gjøres senere i planarbeidet.

07.01.2016

I analyse- og vurderingsfasen utarbeides forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av grunnlagsdata innhentet i kartleggingsfasen.

07.01.2016

Når planutkastet er ferdigstilt, sendes det på høring. Vanlig praksis er at komiteer og kommunestyret/bystyret gjør vedtak på at planen sendes på høring, uten å kommentere eller ta stilling til de forslag som ligger i planutkastet. 

07.01.2016

Etter at høringsperioden er avsluttet vil høringsinnspillene bli vurdert og planutkastet eventuelt bli justert i henhold til innspillene.

07.01.2016

Utarbeide vedtatt plandokument

Det kan med fordel lages en kortversjon av planen, med oversikt over vedtatte tiltak, for å unngå misforståelser, spesielt siden det ofte er andre avdelinger enn de som har laget planutkastet som skal effektuere tiltakene. Ett dokument å forholde seg til.

11.11.2014

Det finnes mange gode grunner for å gjøre et helhetlig planarbeid for utvikling av barnehage-/skoleanlegg. Her har vi samlet en del gode argumenter.