Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i planleggingsprosesser
(16.01.2012)

Brukergruppene bør delta i alle deler av planleggingsprosessen og så tidlig som mulig inviteres med i denne, slik at deres kunnskaper, erfaringer og ideer blir tilført prosjektet før byggeprogrammet er fastlagt. Dette har også stor betydning for brukernes senere medvirkning og deres forståelse av planleggings- og byggeprosessen.

Les mer her
 

Sammensetning av brukergrupper
(16.01.2012)

Samfunnssystemet er ikke bare demokratisk, men også komplisert og ofte byråkratisk. I vårt demokratiske system har samfunnsborgere rett, og på noen områder også plikt, til å medvirke. Dette er nedfelt i samfunnets lover, forskrifter og planer.
Det er imidlertid ikke alltid like lett å legge forholdene til rette for brukermedvirkning. Det er derfor nødvendig med gode prosedyrer for å ivareta brukergruppenes interesser og rettigheter. 

Les mer her


Hvordan gjennomføres brukermedvirkning?
(24.01.2012)

Brukerrepresentantenes rolle og ansvar i planleggingsarbeidet bør avklares på forhånd, helst gjennom en brukerveiledning. Det vil kunne skape grunnlag for et godt samarbeidsklima og bidra til et realistisk forventningsnivå.

Les mer her

 

Brukermedvirkning