Brukermedvirkning i planleggingsprosesser


Brukergruppene bør delta i alle deler av planleggingsprosessen og så tidlig som mulig inviteres med i denne, slik at deres kunnskaper, erfaringer og ideer blir tilført prosjektet før byggeprogrammet er fastlagt. Dette har også stor betydning for brukernes senere medvirkning og deres forståelse av planleggings- og byggeprosessen.

Brukernes medvirkning skal inngå i en planlagt prosess som tar utgangspunkt i de nasjonale målene for skolens virksomhet. Samtidig er det verdifullt at en tidlig i planleggingsprosessen lar brukernes ideer få "myldre fritt". Slik kan nye og kreative løsninger utvikles i tråd med brukernes og nærmiljøets ønsker og behov for et funksjonelt og godt tilrettelagt skoleanlegg.

Medinnflytelse og medansvar for hvordan skolene innredes, utsmykkes og brukes, kan bidra til større tilhørighet og trivsel og mindre ødeleggelse og hærverk. Det å arbeide med sine omgivelser kan være samarbeidsoppgaver for elever, lærere og foreldre. Kanskje kan det inngå som en del av skolearbeidet, der teoretiske og praktiske fag forenes, og der de som deltar, kan bli kjent med hverandre på et mer uformelt plan.

På hvilke områder skal brukergruppa ha innflytelse?

Gang- og oppholdsarealer, kantine, auditorium o.l. kan betraktes som "offentlige" rom. Kontorer og hjemmeområder kan betraktes som mer "private" rom. Brukerne kan få økende medinnflytelse og medansvar jo mer "private" arealene er.

Fellesarealene bør utformes av profesjonelle og bygges med høy arkitektonisk kvalitet og ferdigstilles med inventar, belysning og utsmykking. De øvrige arealene kan ferdigstilles så langt som det er nødvendig, men kan for øvrig bli brukergruppenes ansvarsområde.

Utforming av soner, som disponeres av flere brukergrupper, krever enighet brukergruppene imellom. En mulighet, som både kan gjelde planlegging og drift, er å betrakte skolens arealer som arealer i en bydel. Byen har offentlige gater og små plasser, halvprivate gårdsrom og forhager, private arbeidsrom og oppholdsrom, der en får økende medbestemmelse og medansvar jo mer private arealene er. Dersom en lar seg inspirere av byen som metafor, vil arealene i skolen kunne få forskjellig karakter og gi oss varierte opplevelser av hvordan elever og lærere lever på skolen.

Hvem har ansvar for at brukermedvirkning skjer?

Det er fylkeskommunens og kommunens ansvar å planlegge, bygge og drive skoleanlegg slik at brukerne får en reell innflytelse.

Det er arkitektens oppgave å skape skolebygg av høy arkitektonisk kvalitet, samarbeide med brukerne og legge til rette for at de kan sette sitt preg på skolen.

Det er hver skoles ansvar å gi brukerne medinnflytelse og medansvar for sin arbeidsplass og samtidig ta vare på den arkitektoniske kvaliteten.

Hvordan kan man legge til rette for brukermedvirkning?

  • Brukergruppene/brukerrepresentantene må få informasjon om skolens mål, funksjon og struktur
  • Det bør utarbeides en brukerveiledning med informasjon til brukergruppene om planleggingsprosessen
  • Planleggingsprosessen må legges slik opp at brukernes kompetanse og idérikdom utnyttes maksimalt
  • Det må legges vekt på å skape et godt samarbeidsklima mellom brukergruppene (brukerrepresentantene), byggeier, arkitekt og rådgivere

 

Brukermedvirkning

> Mer om Brukermedvirkning
(Kvalitetskommuneprogrammet)

Send oss en henvendelse