Bygg

"Først former vi våre omgivelser - senere former våre omgivelser oss" (Winston Churchill).

Sidene under dette temaet tar for seg skoleanlegget som en helhet bestående av brukere, bygninger og uteanlegg. Denne helheten skal utformes på en måte som tilfredstiller både dagens og fremtidens krav. Det legges vekt på å gi konkrete råd og vink om hva som er viktig å huske i planleggingen av skoleanlegg og hvilket innhold skoleanlegget skal ha.

02.01.2019

"Gåturer – metode for dialog og analyse" - dette er tittelen på foredraget som Suzanne de Laval holdt på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Filmopptak og lysbildene fra foredraget er nå tilgjengelig her på FLM.Udir.

26.10.2018

Mandag 3. september ble nye Solberg skole i Ås kommune endelig offisielt åpnet, - til stor glede for elever, ansatte og nærmiljø.

02.01.2018

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Den nye planen har ikke et eget kapittel som beskriver barnehagens fysiske læringsmiljø, men beskrivelser som omhandler barnehagens fysiske miljø går igjen i flere kapitler. 

15.03.2017

Arbeid mot mobbing i skolen har hatt høy prioritert på alle nivåer i skolesystemet her til lands i senere tiår, fra klassenivå til storting og regjering, men lite fokus har vært rettet mot tiltak i det fysiske miljøet som kan bidra til et bedre psykososialt skolemiljø. 

09.11.2016

Barnehagebygg er ikke som andre bygg. Dagens barnehager er gjerne lekne og har arkitektur som både utfordrer og tilrettelegger for barnas behov. Slik har det ikke alltid vært.

08.09.2015

SINTEF Byggforsk har utarbeidet et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget. Boken inneholder forslag til evalueringsmetoder og skjemaer som kan brukes under selve evalueringsprosessen. Evalueringsverktøyet fra SINTEF Byggforsk legger vekt på funksjonelle og estetiske sider ved den fysiske utformingen. 

01.09.2015

Hvilke type idrettsareal bør man velge for en ny skole, og hvor store arealer har man behov for i ulike skoleslag? Denne artikkelen omhandler beregning av behov for og tilgang til arealer for kroppsøving og fysisk aktivitet i grunnskolen.

15.01.2015

Godt dagslys er et overordnet premiss for et godt skolebygg, og i artikkelen "Skolelys i mørke skoler?" (publisert i Arkitektur N - 2 /2013) presenteres dagslysstudien som arkitekt og forsker Leif Houck gjennomførte i 2012.

05.06.2014

Ragnhild Skarholt Bølviken avsluttet i 2013 sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tittel på masteroppgaven var "Utforming av skolebygg - vurderinger og kunnskapsgrunnlag. En studie av prosessen fram mot et nytt skolebygg på Maritun ungdomsskole."

31.01.2014

I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler». Denne ble publisert på nettsidene til rådgivingstjenesten for barnehage- og skolebygg i april 2007. På enkelte områder har lite og ingenting av det Buvik omtaler forandret seg nevneverdig, mens på andre områder har utviklingen har gått videre.

10.01.2012

Det er kommunene som har hovedansvaret for at det bygges barnehager som oppfyller kravene i gjeldende regelverk og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. For utbyggere og planleggere er det viktig å ha god kjennskap til dette regelverket helt fra oppstarten av et prosjekt.