Forskning og utredning

Her presenteres forskning og utredning relatert til fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Det er lagt ut rapporter og utredninger både fra inn- og utland, som bl.a. er relevant for å forstå hvordan barnehage- og skoleanlegg kan utformes og brukes for å fremme et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for barnehagebarn, elever, pedagoger og andre ansatte.

30.03.2017

Skolen er en av de viktigste arenaene for å stimulere til fysisk aktivitet i barneårene. Helsedirektoratet (2014) peker på at barn og ungdom trenger minst 60 minutter med variert fysisk aktivitet hver dag. 

14.03.2017

Nye studier viser klar sammenheng mellom bygningsmessig standard og elevenes læringsutbytte. Velholdte skolebygg gir bedre trivsel og økt læringsutbytte.

23.01.2017

I en artikkel utgitt på nettsidene til Center for Fremtidsforskning (Fremforsk) deler fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tanker om fremtidens skole, og hva elevene vil ha behov for å lære og hvordan undervisningen bør foregå. 

09.11.2016

Barnehagens trivselsmonitor ble lansert i 2014, og i løpet av det første året ble det gjennomført 388 barnesamtaler fordelt på 31 kommuner i 16 fylker. I en artikkel presentert i "Første steg", nr 1 - 2016 presenteres resultatene fra barnehagene som brukte trivselsmonitoren i 2014.

28.10.2016

Katrine Winger Husebye avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2016. Formålet med hennes masteroppgave er å settes fokus på og skape diskusjon rundt skolearkitektur, og i hvilke grad omgivelsene undervisningen og opplæringen foregår i har innvirkning på undervisning, læring og miljø.

18.10.2016

Lorraine Maxwell, førsteamanuensis ved Cornell University (USA), har sett på statistikk fra 236 skoler i New York, og mener å ha funnet ut hvordan dårlige vedlikeholdte skolebygg kan føre til høyere fravær og dårligere prøveresultater.

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

17.05.2016

I 2015 presenterte professor Peter Barrett forskningsrapporten «Clever Classrooms» der en av hovedkonklusjonene var at det fysiske læringsmiljøet kan forklare 16 % av variasjonen i elevenes læringsutvikling. I 2016 er det gjennomført en oppfølgingsstudie i Norge for å vurdere en mulig overførbarhet av resultatene fra hovedprosjektet.  

13.05.2016

The Royal Institute of British Architects (RIBA) har nylig presentert rapporten «Better spaces for learning». RIBA anbefaler bruk av forskningsbasert evaluering POE (Post Occupancy Evaluation) slik at kvalitativ og kvantitativ kunnskap om skoleutvikling og rehabilitering kan utvikles og utvides. Ved å involvere ekspertise i tidlig stadium har RIBA erfart at man finner styringssystemer som er både rimeligere, bedre og enklere i drift.»

15.03.2016

Skolens strategi skal stå meislet i stein 

Rom til samarbeid har trange kår på de danske folkeskoler, slik lyder konklusjonen i en ny rapport basert på flere måneders observasjoner på skoler i Silkeborg Kommune. I fremtiden skal pedagogisk strategi og fysisk læringsmiljø gå hånd i hånd.

01.02.2016

I en fersk doktoravhandling har førstelektor Solveig Nordtømme forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker barnas lek og danning. 

29.01.2016


Spørsmålet over er hentet fra tittelen på en fersk forskningsrapport fra Fafo. Rapporten er et resultat av et prosjekt initiert av storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, og er utført av forskerne Beret Bråten, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten, samt forskningsassistent Ingrid Marie Hovdenak. Prosjektet «Har barn det bra i store barnehager?» startet opp i august 2014, og arbeidet ble sluttført i desember 2015.

 

02.12.2015

Siste utgave av Arkitektur N (7-2015) inneholder  en forskningsartikkel av Leif Houck og Nina Huynh der de presenterer resultater fra en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående.

31.08.2015

Like før sommerferien arrangerte Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø et miniseminar om sammenheng mellom fysisk læringsmiljø og elevenes læring. Foredragsholder på miniseminaret var professor Peter Barrett fra Salford University, Manchester (UK). Foredraget og et videopresentasjon der Peter Barrett forteller om sine forskningsresultater er nå tilgjengelig.

27.04.2015

Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen fra stipendiat og Ph.d. student, Else Margrethe Lefdal (2015), belyses brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring.

Side 1 av 2   >  >>

Send oss en henvendelse