Forskning og utredning

Her presenteres forskning og utredning relatert til fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Det er lagt ut rapporter og utredninger både fra inn- og utland, som bl.a. er relevant for å forstå hvordan barnehage- og skoleanlegg kan utformes og brukes for å fremme et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for barnehagebarn, elever, pedagoger og andre ansatte.

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

11.04.2019

Ny rapport fra Europarådets Utviklingsbank.

10.01.2019

Masteroppgave (2018) fra Johanne Pedersen Tvedt om hvordan rom for kunst og håndverk utformes i ungdomsskolen.

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.

09.02.2018

I en dansk forskningsstudie har Marie Martinussen og Pernille Clausen Nymand sett på relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø i klasserom for barneskolen.  Analysen viser hvordan det fysiske miljøet virker inn på undervisningspraksisen blant annet ved en forskyvning av autoritetsrelasjonen mellom elev og lærer.

20.12.2017

Mange skoler i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold. I følge en rapport fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan dette gå utover både barnas helse og deres skoleprestasjoner.

26.09.2017

Studie om barnas bruk av barnehagens uteområde: Høgskolelektor ved DMMH Trond Løge Hagen publiserte høsten 2015 resultatene fra en studie av uteleken i tre Trondheimsbarnehager. Studien tar for seg hvilken innvirkning barnehagens fysiske utemiljø har på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.

12.05.2017

Ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, ble det i fjor sommer levert inn en masteroppgave som tar for seg effekten av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) i skole over tid. Oppgavens konklusjon er basert på casestudier med dokumentstudier og intervjuer, litteraturstudier og spørreundersøkelser. 

30.03.2017

Skolen er en av de viktigste arenaene for å stimulere til fysisk aktivitet i barneårene. Helsedirektoratet (2014) peker på at barn og ungdom trenger minst 60 minutter med variert fysisk aktivitet hver dag. 

14.03.2017

Nye studier viser klar sammenheng mellom bygningsmessig standard og elevenes læringsutbytte. Velholdte skolebygg gir bedre trivsel og økt læringsutbytte.

23.01.2017

I en artikkel utgitt på nettsidene til Center for Fremtidsforskning (Fremforsk) deler fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tanker om fremtidens skole, og hva elevene vil ha behov for å lære og hvordan undervisningen bør foregå. 

09.11.2016

Barnehagens trivselsmonitor ble lansert i 2014, og i løpet av det første året ble det gjennomført 388 barnesamtaler fordelt på 31 kommuner i 16 fylker. I en artikkel presentert i "Første steg", nr 1 - 2016 presenteres resultatene fra barnehagene som brukte trivselsmonitoren i 2014.

28.10.2016

Katrine Winger Husebye avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2016. Formålet med hennes masteroppgave er å settes fokus på og skape diskusjon rundt skolearkitektur, og i hvilke grad omgivelsene undervisningen og opplæringen foregår i har innvirkning på undervisning, læring og miljø.

18.10.2016

Lorraine Maxwell, førsteamanuensis ved Cornell University (USA), har sett på statistikk fra 236 skoler i New York, og mener å ha funnet ut hvordan dårlige vedlikeholdte skolebygg kan føre til høyere fravær og dårligere prøveresultater.

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

Side 1 av 3   >  >>

Send oss en henvendelse