Grunnlag

Innholdet som finnes under dette menyvalget er relatert til arbeidet som ligger til grunn for planlegging av nye barnehage- og skoleprosjekter.

08.06.2016

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø har i den senere tid fått mange henvendelser knyttet til planlegging av sikkerhet i skoler, og vi har derfor utarbeidet en liten artikkel med informasjon og tips som kan være til nytte i slik planlegging. 

05.11.2015

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utviklet et veiledningsverktøy for valg av entreprisemodell. Verktøyet gir skreddersydd veiledning om forskjellige entreprisemodeller, basert på hvilke svar som blir lagt inn på spørsmålene i veilederen.

08.10.2015

På vegne av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har Norconsult utarbeidet et notat som sammenligner arealnormer for tre skoleslag i kommunene Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Hensikten med notatet er å gi et sammenligningsgrunnlag ved planlegging av arealbehov for grunnskoler. 

27.04.2015

Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen fra stipendiat og Ph.d. student, Else Margrethe Lefdal (2015), belyses brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring.

10.02.2014

Ved planer om utvidelse og ombygging av et eksisterende skoleanlegg bør det i forkant gjennomføres  tverrfaglige analyser av den eksisterende bygningsmassen i forhold til ulike behov og ønsker.

24.01.2012

Ved utbygging som krever svært store investeringer eller som kommer i konflikt med ulike objekter eller arealer som er vernet, kan det bli stilt krav om konsekvensutredningen etter plan- og bygningslovens Forskrift om konsekvensutredninger. En slik utredning er mer enn en ordinær «utredning av konsekvenser» og må oppfylle bestemte krav som er angitt i forskriften. Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er sjelden aktuelt for skoleutbygginger.

10.01.2012

Det er kommunene som har hovedansvaret for at det bygges barnehager som oppfyller kravene i gjeldende regelverk og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. For utbyggere og planleggere er det viktig å ha god kjennskap til dette regelverket helt fra oppstarten av et prosjekt.

22.01.2006
For avklaring av arealbruk vil det ved etablering av en ny skole som regel være påkrevd med utarbeidelse av reguleringsplan.  Endringer av eksisterende skoleanlegg kan ofte skje innenfor rammene av gjeldende regulering. 

 

Send oss en henvendelse