HMS - Internkontroll

Formålet med internkontroll er å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i offentlig og privat virksomhet gjennom systematisk og skriftlig dokumentert styring, kontroll og deltaking. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ligger til grunn for alt internkontrollarbeid.

25.01.2016

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ligger til grunn for alt internkontrollarbeid. Formålet med internkontroll er å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i offentlig og privat virksomhet gjennom systematisk og skriftlig dokumentert styring, kontroll og deltaking.

25.04.2014

Barnehage- og skoleeiere har ansvaret for at alle barnehager og skoler har en godkjenning etter forskriften om miljørettet helsevern.  Kommunen er godkjenningsmyndighet. Våren 2014 oppdaterte Helsedirektoratet Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

10.04.2012

På oppdrag fra Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg, har Tone Sollien fra Saga Corporate Advisors AS utarbeidet en rapport som belyser kommunenes praksis for godkjenning av skoler og barnehager samt arbeid med miljørettet helsevern i virksomhetene.

04.05.2010

Rapporten "Med skolen som arbeidsplass" oppsummerer Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i 2009. Hovedfokus i satsingen er skoleeiere og skolers systematiske primær- og sekundærforebyggende HMS-arbeid rettet mot sykefravær og utstøting.