Hvordan gjennomføres brukermedvirkning?

Brukerrepresentantenes rolle og ansvar i planleggingsarbeidet bør avklares på forhånd, helst gjennom en brukerveiledning. Det vil kunne skape grunnlag for et godt samarbeidsklima og bidra til et realistisk forventningsnivå.

Valg av metode for innhenting av ideer- og erfaringer kan variere alt etter hvilken type brukergruppe det gjelder:

  • Elevmedvirkning krever gjerne at det utarbeides et eget pedagogisk opplegg, der elevene kan vise hva som er deres "drømmeskole" gjennom ulike aktiviteter som f.eks. tegninger, modeller, video, essay, rollespill, intervjuundersøkelser, sjekklister, veggavis, barnehøring m.m.

  • Andre former for brukermedvirkning kan være etablering av arbeidsgrupper som skal gi innspill i form av utredningsarbeid angående funksjonskrav, kvalitetssikring, løsningsforslag, konsekvenspåvisning osv.

  • Enklere former for brukermedvirkning er det f.eks. når brukergruppene blir bedt om å gi uttalelser til dokumenter, planer, tegninger og løsningsforslag, eller når det blir gjennomført intervjuundersøkelser.


For å sikre brukermedvirkning gjennom alle planleggingsfasene for skoleanlegget, kan det være fordelaktig å la brukergruppene utgjøre en representativ referansegruppe, eller sørge for god representasjon av brukergruppene i en eventuell plan- og byggekomité. Ved brukerrepresentasjon må en presisere representantenes ansvarsforhold til brukerne og byggeier med hensyn til de synspunktene som representantene målbærer i komiteen.

Uansett hvilke metoder som velges for brukermedvirkning, må det legges vekt på å skape åpne kommunikasjonslinjer mellom brukerne og byggeier, arkitekter, rådgivere og konsulenter.

 

> Mer om Brukermedvirkning
(Kvalitetskommuneprogrammet)

Send oss en henvendelse