Forskning og utredning

Her presenteres forskning og utredning relatert til fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Det er lagt ut rapporter og utredninger både fra inn- og utland, som bl.a. er relevant for å forstå hvordan barnehage- og skoleanlegg kan utformes og brukes for å fremme et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for barnehagebarn, elever, pedagoger og andre ansatte.

02.12.2015

Arkitektur N (7-2015) inneholder  en forskningsartikkel av Leif Houck og Nina Huynh der de presenterer resultater fra en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående.

31.08.2015

Like før sommerferien arrangerte Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø et miniseminar om sammenheng mellom fysisk læringsmiljø og elevenes læring. Foredragsholder på miniseminaret var professor Peter Barrett fra Salford University, Manchester (UK). Foredraget og et videopresentasjon der Peter Barrett forteller om sine forskningsresultater er nå tilgjengelig.

27.04.2015

Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen fra stipendiat og Ph.d. student, Else Margrethe Lefdal (2015), belyses brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring.

27.04.2015

- argumenter for sentrumslokalisering

I denne artikkelen spør Lefdal hvorfor sentrum er et foretrukket lokaliseringsvalg, og hun undersøker hvilke argumenter som fremmes for sentrumslokalisering.

23.03.2015

En ny studie viser at barnehagebarn ikke er mer fysisk aktive ute enn inne. Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, høyskolelektor Hilde Nancy Skaug og førstelektor Heidi Osnes, har i sin forskning ikke funnet noen forskjell på intensiteten på inne- og utelek.

17.03.2015

Peter Barrett var hovedinnleder på Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om barnehage- og skoleanlegg i Oslo 2013. Han har fra 2012 til 2015 ledet et stort forskningsprosjekt, Holistic Evidence and Design (HEAD), om skolebygningens påvirkning på elevens læring. Prosjektet er nå avsluttet og har fått stor oppmerksomhet.

15.01.2015

Godt dagslys er et overordnet premiss for et godt skolebygg, og i artikkelen "Skolelys i mørke skoler?" (publisert i Arkitektur N - 2 /2013) presenteres dagslysstudien som arkitekt og forsker Leif Houck gjennomførte i 2012.

06.01.2015

Statped Sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker, har utarbeidet et hefte der de presenterer «Læringslandskapet». Læringslandskapet er et besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming.

05.01.2015

Fysisk aktivitet har vært et viktig satsingsområde i norsk skole de senere år. Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute, som legger til rette for at barn og unge kan være i fysisk aktivitet når de er på skolen.

05.01.2015

Amanda Høysæter ferdigstilte i 2014 sin masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Denne masteroppgaven handler om bruk av transparente glassvegger i skoler, og hva elever synes om dette.  Studien er gjennomført ved Frogn videregående skole.

05.01.2015

BDO AS har gjennomført en analyse av kommunale investeringer i skoleanlegg for storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet er gjennomført på vegne av Trondheim kommune, som prosjektførende by for Programstyret for storbyrettet forskning. 

05.06.2014

Ragnhild Skarholt Bølviken avsluttet i 2013 sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tittel på masteroppgaven var "Utforming av skolebygg - vurderinger og kunnskapsgrunnlag. En studie av prosessen fram mot et nytt skolebygg på Maritun ungdomsskole."

26.05.2014

Julie Norsted avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved universitetet i Oslo våren 2013. Mastergradsavhandlingen handler om samspillet mellom skolens fysiske utforming og læreres undervisning. Det er gjennomført individuelle intervjuer med fire lærere og en rektor om hvordan de erfarer at skolens fysiske utforming påvirker undervisning og læring. Alle informantene jobber og har sin skolehverdag i et fleksibelt skolebygg, også kalt baseskole.

09.08.2013

Winie Ricken ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark, står bak dette forskningsprosjektet som omhandler samspillet mellom skolens fysiske rammer og pedagogiske praksis, samt hvilken betydning dette har for elevenes valgmuligheter. Valgmuligheter antas av Ricken å være vesentlig for utvikling av elevenes kompetanse til å ta vare på egen helse ("sundhed").

18.01.2010

Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og potensiale som det utvidede klasserommet; et sted for læring og utvikling. I 1999 gav Oslo kommune ved Utdanningsetaten, eller Skoleetaten som det dengang het, ut en idè og erfaringsrapport basert på programmet Forbedring av skolegårdene i Oslo.

<<  <   Side 2 av 2

Send oss en henvendelse