Forskning og utredning

Her presenteres forskning og utredning relatert til fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Det er lagt ut rapporter og utredninger både fra inn- og utland, som bl.a. er relevant for å forstå hvordan barnehage- og skoleanlegg kan utformes og brukes for å fremme et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for barnehagebarn, elever, pedagoger og andre ansatte.

05.01.2015

Fysisk aktivitet har vært et viktig satsingsområde i norsk skole de senere år. Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute, som legger til rette for at barn og unge kan være i fysisk aktivitet når de er på skolen.

05.01.2015

Amanda Høysæter ferdigstilte i 2014 sin masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Denne masteroppgaven handler om bruk av transparente glassvegger i skoler, og hva elever synes om dette.  Studien er gjennomført ved Frogn videregående skole.

05.01.2015

BDO AS har gjennomført en analyse av kommunale investeringer i skoleanlegg for storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet er gjennomført på vegne av Trondheim kommune, som prosjektførende by for Programstyret for storbyrettet forskning. 

05.06.2014

Ragnhild Skarholt Bølviken avsluttet i 2013 sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tittel på masteroppgaven var "Utforming av skolebygg - vurderinger og kunnskapsgrunnlag. En studie av prosessen fram mot et nytt skolebygg på Maritun ungdomsskole."

26.05.2014

Julie Norsted avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved universitetet i Oslo våren 2013. Mastergradsavhandlingen handler om samspillet mellom skolens fysiske utforming og læreres undervisning. Det er gjennomført individuelle intervjuer med fire lærere og en rektor om hvordan de erfarer at skolens fysiske utforming påvirker undervisning og læring. Alle informantene jobber og har sin skolehverdag i et fleksibelt skolebygg, også kalt baseskole.

09.08.2013

Winie Ricken ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark, står bak dette forskningsprosjektet som omhandler samspillet mellom skolens fysiske rammer og pedagogiske praksis, samt hvilken betydning dette har for elevenes valgmuligheter. Valgmuligheter antas av Ricken å være vesentlig for utvikling av elevenes kompetanse til å ta vare på egen helse ("sundhed").

18.01.2010

Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og potensiale som det utvidede klasserommet; et sted for læring og utvikling. I 1999 gav Oslo kommune ved Utdanningsetaten, eller Skoleetaten som det dengang het, ut en idè og erfaringsrapport basert på programmet Forbedring av skolegårdene i Oslo.

<<  <   Side 3 av 3