Inneklima og innemiljø

Innholdet som finnes under dette menyvalget gjelder skolebygget etter at det er overlevert og tatt i bruk.
Skoleanlegget danner den fysiske rammen for all virksomhet som foregår i bygget, og legger rammebetingelser for læring, helse, miljø og trivsel.

Levetiden (driftsfasen) for skolebygg er normalt mange ti-år, og de aller fleste elever og lærere har sitt arbeidsmiljø i skoler som er relativt gamle. Flere av de eldre skolene har dårlige miljøforhold, og er i mange tilfeller ikke vurdert eller godkjent av helsemyndighetene. Derfor blir det svært viktig at denne store "skolemassen" blir prioritert med godt vedlikehold og optimale driftsforhold, og gitt en systematisk oppgradering, slik at skolene til en hver tid oppfyller de miljøkrav som gjelder.
I 2003 vedtok Stortinget en lovendring i Opplæringsloven (§9a), som gir ALLE elever RETT til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det gjelder for nye og gamle skoler.
For å ivareta elever og læreres arbeidsmiljø, slik Stortinget forutsetter, er det nå nødvendig å sette fokus på drift og vedlikehold av den eldre "skolemassen".
Det er allment kjent at det er et betydelig problem når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale bygg, og særlig gjelder det de eldre skolebyggene. Årsakene til det er mange.

Oppgaven med å bringe det fysiske miljøet i disse skolene opp til det nivået Stortinget forutsetter og helse- og arbeidsmiljømyndighetene krever, er en stor utfordring for de fleste kommuner i landet.

Rådgivningstelefonen setter fokus på drift og bruk av skolebygg, for å øke forståelsen for en satsning på dette området, og bidra med faglig kunnskap og gode eksempler/råd innenfor den tematiske inndelingen som følger under.