Innredning og møblering

Det vil være en fordel å få vurdert skolens behov for innredning i nær sammenheng med utarbeidelsen av funksjons- og arealprogrammet. Plan for innredning og møblering kan påbegynnes allerede i skissefasen. Den bør i hvert fall være med i forprosjektet. Detaljutforming av innredningen bør samordnes med detaljutforming av bygget. Dette forutsetter nært samarbeid mellombyggeier, brukere og arkitekter.

Tradisjonelt blir inventar og utstyr, som er en relativt kostbar del av skoleanlegget, innkjøpt mer og mindre samlet fra et firma. Det er vanlig å innby flere leverandører til å delta i anbudskonkurranse på grunnlag av spesifiserte krav fra byggeierens side. Det er imidlertid ønskelig at tilrettelegging av innkjøp skjer i nært samarbeid mellom byggeier, brukere og arkitekter. Byggeier vil da i større grad kunne satse på valg av innredning er etter egen vurdering. Det kan også komme på tale å få en del av inventaret og møblene produsert etter tegninger som er utarbeidet for den aktuelle skolen.

Ominnredning og fornyelse av innredning er en forestående oppgave i mange skoler. Det blir da vanligvis aktuelt med en del nyanskaffelser og oppussing av brukte innredninger. En bør holde i stand og fortsatt bruke bevaringsverdig innredning og utstyr. Det bør vurderes om f.eks. velbrukte fyllingsdører og fastbygde skap fortsatt kan brukes i stedet for å kjøpe inn standardprodukter, og kanskje kan gamle mur- og trevegger pusses opp i stedet for å bli belagt med plater. Slike vurderinger er krevende, og det er svært ønskelig at brukere, elever medregnet, deltar i planleggingen nå rominnredning og oppussing av skolen står for tur.

 

Artikkel om møblering av skolebygg

Brage Risstad, rådgiver i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune, har skrevet en artikkel om møblering av skolebygg. Risstad beskriver en arbeidsmetodikk for hele prosessen knyttet til møblering av skolebygg, fra arbeidet med de første møbleringsplaner til ferdigbefaring i møblert bygg.  

Risstad sin artikkel kan lastes ned her (pdf).
 

Bildet under: illustrasjonsfoto møblering undervisningsrom (FLM Udir)

 

Send oss en henvendelse