Luft og ventilasjon

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks. støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Bygg med mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

Det anbefales å lufte kort og effektivt når barna/elevene er ute. Man kan gjerne åpne både vindu og dør for å sikre skikkelig gjennomlufting. Det er dessuten viktig å påpeke feil og mangler ved ventilasjonsanlegget overfor styrer / rektor.

I nyere bygg med velfungerende anlegg, er det viktig å huske på at regelmessig vedlikehold av fagperson er nødvendig for å sikre at det virker som det skal - også over tid.

14.02.2018

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet, samt å tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi barnehagebarn, elever, lærere og andre brukere helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

14.02.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §19 omhandler Inneklima/luftkvalitet.

14.02.2018

Elever og ansatte på en eldre skole fikk ofte vondt i hodet når de hadde undervisning i klasserommet. Saken ble tatt opp i skolens AMU og der kom de frem til at ventilasjonsanlegget på skolen ikke fungerte godt nok.

21.09.2017

Blad 552.311 i Byggforskserien omhandler inneklima og ventilasjon i skoler. Bladet beskriver krav til inneklima, aktuelle inneklimatiltak og ventilasjonsløsninger i undervisningsrom og oppholdsrom.

31.01.2017

– De som går på en ny skole, får et vesentlig bedre læringsmiljø, sier forsker Steffen Petersen ved Universitetet i Aarhus.