Lys i barnehager og skoler

Mennesket er skapt til å gjøre utstrakt bruk av synssansen. Denne fungerer optimalt i vanlig dagslys, sollys. Det moderne mennesket er mye innendørs med elektrisk belysning. Belysningen bør således være tilpasset den aktivitet som skal foregå.

Dårlig lys kan gi symptomer som hodepine, redusert konsentrasjon og læringsutbytte, samt såre øyne og stressnakke. Spesielt der man skal utføre presisjonsarbeid som tegning, skriving, lesing, perling, bygging etc er det viktig med godt lys.

Vi sier det så enkelt som at man bør sørge for å ha godt lys i alle undervisningsarealer tilpasset barn og voksnes ulike behov.

Foto: www.lundlaastad.no

20.09.2018

Lys har stor innvirkning på oss mennesker. Vi trenger det ikke bare for å se. Lyset stimulerer oss og påvirker humør og aktivitetsnivå. Våre fysiologiske reaksjoner på lys avhenger av lysets egenskaper som fargespektrum, intensitet og tid.

14.02.2018

Riktig lys på skolen skaper trivsel, velvære og læring. Humøret vårt, trivselen og skoleprestasjonsevnen er avhengig av lyset.

14.02.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §20 omhandler belysning.

14.02.2018

Elever og ansatte på en eldre skole fikk ofte vondt i hodet når de hadde undervisning i klasserommet. Saken ble tatt opp i skolens AMU og der kom de frem til at ventilasjonsanlegget på skolen ikke fungerte godt nok.

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

03.12.2015

Under konferanse for fysisk læringsmiljø i Tønsberg 2015, holdt Thor Husby fra InterProsjekt as et foredrag i plenum om god belysning i læringsmiljø.

02.12.2015

Arkitektur N (7-2015) inneholder  en forskningsartikkel av Leif Houck og Nina Huynh der de presenterer resultater fra en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående.

15.01.2015

Godt dagslys er et overordnet premiss for et godt skolebygg, og i artikkelen "Skolelys i mørke skoler?" (publisert i Arkitektur N - 2 /2013) presenteres dagslysstudien som arkitekt og forsker Leif Houck gjennomførte i 2012.

31.01.2012

«Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys» er en interesseorganisasjon for belysning og lysdesign som binder sammen fagmiljøer, bedrifter og organisasjoner knyttet til dette fagfeltet. Lyskultur ble etablert i 1936 og har i dag ca. 700 medlemmer.