Utforming og innredning i skole og barnehage

Inneklimafaktoren som går under betegnelsen mekanisk miljø handler om utforming, innredning og om hvordan det fysiske miljøet påvirker brukerne. Det handler blant annet om ergonomi, sittestillinger, utforming av arbeidsplassen, universell utforming, tilrettelegging for renhold, sikkerhet, sklisikring og «smarte løsninger».

Utforming og innredning skal ivareta og fremme elevenes behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for et godt læringsmiljø, kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. Tilsvarende gjelder for barn i barnehagen.

19.09.2018

Nudging handler om å ta i bruk små, uformelle virkemidler for å påvirke menneskers adferd i en bestemt retning, uten at man fratar dem valgmuligheter.

29.01.2018

Arealer og lokaler der elever oppholder seg og får undervisning skal ha er utforming og innredning som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og helse. Tilsvarende krav gjelder for det fysiske miljøet i barnehager. 

15.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §9 omhandler Utforming og innredning.

07.02.2012

For å oppnå rasjonelt renhold er det viktig at forholdene blir lagt vel til rette allerede under planleggingen av bygningen. Det er også viktig at bygningen blir jevnlig og godt vedlikeholdt. Omtrent halvparten av renholdskostnadene går med til renhold av gulv. Det er derfor viktig å velge gulvbelegg med omhu.