Om rådgivingstjenesten

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine barnehager og skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø skal imidlertid også være en tjeneste for alle andre som søker informasjon om barnehage- og skoleanlegg.


Tillegg 23.12.2019:

Fra 2020 omlegger Utdanningsdirektoratet sitt arbeid med fysisk læringsmiljø

Direktoratet er i gang med å bygge opp en egen side om fysisk læringsmiljø på udir.no. Universell utforming vil være et av flere temaer på denne siden. Utviklingen skjer i samarbeid med relevante aktører som blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 

Les mer her


 

Rådgivingstjenesten består av:

  • Et nettsted som gir informasjon og faglig råd om utforming, planlegging, drift og bruk av barnehage- og skoleanlegg. Nettsiden gir også informasjon om lover og regelverk, og informasjon om relevant nasjonal og internajonal forskning og utvikling på området. Nettsiden har et stort lenkebibliotek og mange gode eksempler på nye og rehabiliterte barnehage- og skoleanlegg fra hele landet.
  • En svartjeneste der det kan stilles faglige spørsmål på mail eller telefon til en rådgivergruppe som dekker alle relevante fagområder.
  • En årlig nasjonal konferanse for fysisk læringsmiljø med temaer knyttet til barnehage- og skoleanlegg. Konferansene holdes ulike steder i landet og samler normalt rundt 300 deltagere.
  • OECD. Representere Norge i OECD-nettverk for fysisk læringsmiljø (CELE LEEP)

 

Bakgrunn for opprettelsen av Rådgivingstjenesten

Ved behandling av statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget en statlig finansieringsordning der kommuner og fylkeskommuner skulle få kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. Ordningen ble avsluttet i 2008, men startet opp igjen i 2009, for perioden 2009 t.o.m. 2016.

For å bidra til at midlene skulle bli utnyttet på en best mulig måte, besluttet regjeringen å etablere en egen rådgivingstjeneste for skoleanlegg. Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å utvikle tjenesten.

Fra 2012 er tjenesten utvidet til også å omfatte barnehageanlegg.

 

Utvikling og drift av nettstedet

Utdanningsdirektoratet bruker eksterne rådgivere til utvikling og drift av tjenesten. Sintef, Byggforsk, Asplan Viak og Norconsult har vært med på utviklingen av nettstedet. For perioden 2012-2019 er Norconsult AS engasjert som rådgiver. Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Firmaet har kompetente rådgivere innenfor alle relevante fagområder relatert til barnehage- og skoleanlegg. Norconsult har vært en av flere ansvarlige rådgivere for tjenesten siden 2004.

Det er også etablert en referansegruppe for å sikre bredde i tjenesten. Referansegruppen består av representanter fra KS - Kommunesektorens organisasjon, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Private barnehagers landsforbund (PBL) og Elevorganisasjonen.


Presentasjon av Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i magasinet Byggeindustrien