Oppgaver og ansvar

Eier av barnehagen/skolen har ansvaret for at skolen har en helsemessig forsvarlig standard og drift. Barnehagene har både kommunale og private eiere, grunnskolene eies i hovedsak av kommunene, og videregående skoler eies oftest av fylkeskommunene.  Eieforholdet endrer imidlertid ikke myndighetenes krav til det fysiske og sosiale miljøet for elever og ansatte.

For brukerne av byggene kan det ofte være vanskelig å finne frem til den /de ansvarlige for ivaretakelsen av de ulike miljøforholdene ved deres barnehage/skole. Det er også ofte stor usikkerhet om hvilke lover og miljøbestemmelser som gjelder for bruk og drift av byggene.

Her omtales de viktigste lover og forskrifter, og oppgavene i arbeidet  med å sikre det fysiske og sosiale miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

09.01.2018

Det viktigste regelverket for ivaretakelse av inneklima og innemiljø i skoler og barnehager er knyttet særlig til følgende lover, med tilhørende myndigheter: Opplæringsloven, Barnehageloven, Folkehelseloven, Arbeidsmiljøloven og Plan- og bygningsloven.

20.01.2016

Alle grunnskoler og videregående skoler skal i henhold til Opplæringslovens §11 ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

08.12.2014

- Hva skal til for å få alle skolene godkjent?

Et landsomfattende kursprogram som tar sikte på å styrke det miljørettede helsevernet i skolen er kommet godt i gang i løpet av 2014. Det er Helsedirektoratet, sammen med Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet som har utarbeidet kursrekken og som står ansvarlig for gjennomføringen.

10.01.2012

Det er kommunene som har hovedansvaret for at det bygges barnehager som oppfyller kravene i gjeldende regelverk og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. For utbyggere og planleggere er det viktig å ha god kjennskap til dette regelverket helt fra oppstarten av et prosjekt.